เจ้าบ่าวเทง านแต่ง เปิดใจเป็นคนละเรื่อง

เจ้าบ่าวเทง านแต่ง เปิดใจเป็นคนละเรื่อง ลั่นตลอ ดเวล าที่คบถูกกดข ี่สารพั ด

จากกร ณีโลกออนไ ลน์ได้แ ชร์เรื่องร าวของคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเข้าพิ ธีวิว าห์ เตรียมง านทุกอย่ างไว้หม ดแล้ว แต่กลับถูกเทง านแต่งฟ้ าผ่ า ครอบครัวฝ่ ายเจ้าบ่าวขอย กเ ลิกง านแต่ง

ด้วยเ หตุผลไม่มีเ งินสิ นสอ ด ขณะที่ตัวเจ้าสาวติ ดต่อเจ้าบ่าวไม่ได้ ทำให้คิดสั้นฆ่-าตัวต-าย หลายคนค าใจพุ่ งเป้าไปที่แม่เจ้าสาวทำน องว่าเรียกสิ นสอ ดแ พงเกินไปหรือไม่

ทั้งนี้ด้านฝ่ ายน้องการ์ตูน เจ้าสาวที่ถูกเทง านแต่ง ได้ออกมาเปิดใจว่า ตนไม่คิดว่าฝ่ ายอดี ตเจ้าบ่าวจะกล้าทำเช่นนี้เพราะทั้งคู่คบกันมาน าน 9 ปี ไม่เคยมีเรื่องทะเ ลาะกันรุ นแ รง

ด้ านแม่ของน้องการ์ตูนก็ได้มีการถามแล้วว่าสิ นสอ ด 6 แ สน ท อง 5 บ าท นั้นไ หวหรือไม่ ตัวอดี ตเจ้าบ่าวตอบว่าไ หวจึงได้จัดเตรียมง านแต่งขึ้น น้องการ์ตูนเ ผยว่าที่ออกมา

เพราะต้องการท วงศั กดิ์ศ รีลูกผู้หญิงนอกจากนี้ตนยังทำให้ พ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว ว งศ์ตระกู ลเ สื่อมเ สียชื่อเ สียง ซึ่งตัวน้องการ์ตูนเองได้ทิ้ งท้ ายว่าตนให้อภั ยแต่ไม่กลับไปเ ด็ดข าด

แม้จะยังรักอยู่ พร้อมฝ ากถึงอดี ตเจ้าบ่าวให้ปร ากฎตัวเพื่อที่จะได้หาข้-อตกลงกัน ล่ าสุดทาง นายกฤษฎา หรือ เ กม อ ายุ 27 ปี อดี ตเจ้าบ่าวเทง านแต่ง ได้เปิดใจว่า ตลอ ด 9 ปี ตนต ามใจ

น้องการ์ตูนทุกอย่ าง ไม่ว่าจะให้ทำอะไรทั้ง ซั กผ้าล้ างจาน ซื้ อกับข้าว เพื่อไม่ให้มีปัญห า แ ก้ไขตัวเองในทุกๆ เรื่อง ป รับเปลี่ยนตัวเองจ น จ นในบางครั้งตนเองรู้สึก

ไม่เป็นตัวของตัวเอง หากถามในเรื่องว่าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดมีคนอื่นหรือเปล่านั้น เราทั้งคู่ไม่ได้มีฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไปมีคนอื่น ฝ่ ายหญิงมีความจริงจังกับตนเองมาก

ตนเองก็รู้ว่าครอบครัวที่บ้านยังไม่พร้อม ด้วยเ ศรษฐกิ จปัจจุบันและโ ควิ ด-1 9 ที่กำลังระบ าดทำให้ที่ร้ านไม่ค่อยมีลูกค้ า ข าดสภ าพคล่ องทางการเ งินตนเองจึงไม่ได้นำ

เรื่องที่ฝ่ ายหญิง เ ร่งรั ดเรื่องง านแต่งง านมาคุยกับพ่อแม่ เพราะไม่อย ากให้พ่อแม่ไม่สบ ายใจ เรื่องทั้งหมดนั้นตนเองได้เก็บไว้ฝ่ ายเดียว และได้ตอบกลับฝ่ ายหญิงไปว่าพ่อแม่ยัง

ไม่ว่าง ได้หาเ หตุผลต่ างๆ เพื่อเ ลื่อนการส ู่ขอออกไป ซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีง านประจำ ทำง านที่ร้ านกับพ่อ เ งินที่ใช้จ่ ายก็ยังเป็นเ งินกงสี ไม่ได้มีเ งินเดือน

กระทั่ งล่ าสุดฝ่ ายหญิงข ู่บอกว่าถ้ายังไม่มาสู่ขอก็จะเ ลิก และมีการทะเ ลาะกันบ้างแต่ก็ไม่รุ นแ รง และสุดท้ ายตนเองก็ยอมและได้มาคุยกับพ่อแม่ และได้มีการตกลงเรื่อง

สิ นสอ ดกัน และจัดง านไปต ามน้ำ โดยนายเ กมคิดว่าจะสะส างปัญห าทั้งหม ดโดยการจบชีวิ ตตัวเอง แต่เมื่อฝ่ ายหญิงรู้ว่าตนจะไม่มาจดทะเ บียนสมร ส จึงได้กินย าฆ่-าตั วต-าย

และโทรให้ก ู้ภั ยมารับเพื่อพาไปหาหม อ ซึ่งตนเองเมื่อทราบก็ได้รีบไปที่โ รงพย าบาลทันที่ และทางแม่ของฝ่ ายหญิงได้บอกกับตนเองว่า ถ้าไม่มีสิ นสอ ดมาก็ขอจบกันเพียงเท่านี้

เพราะไม่สาม ารถเ ลี้ยงดูลูกของตนเองได้ หลังจากนั้นในวันที่ 12 พ.ย. ตนเองก็ได้คิดจะจบชีวิ ตตัวเองเพื่อจบปัญห าต่ างๆ และไม่อย ากรับรู้เรื่องทั้งหม ด โดยการขั บรถออกจ ากบ้ านไปนอนที่

ชายทะเล เพื่อให้คลื่ นซั ดและจ มน้ำ และสุดท้ ายคลื่ นก็ซั ดไปอยู่บริเ วณหน้าวัดแห่งหนึ่ง จ นได้ไปอาศัยอยู่ที่วัด

จ นถึงวันที่ 15 พ.ย. จ นพี่สาวตนเองไปตามหาจ นเจอ เพราะตนเองได้เอารถไปจอ ดไว้บริเ วณชายทะเล

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *