ต ามยึ ด63ล.คืนหล วงพ่อพัฒน์

ต ามยึ ด63ล. จากกลุ่มไวย าวัจกรวัดห้ วยด้วน คืนหล วงพ่อพัฒน์เเล้ว

23พ.ย.64 ที่ วัดห้ วยด้วน (ธารทห าร) อ.หน องบัว จ.นครสวsรค์ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.จรูญเ กียรติ

ปานแ ก้ว ผบก.ปปป. และเ จ้าหน้าที่ตำร วจ บก.ปปป. ร่วมเป็นสั กข ีพย านการรับม อบถว ายเ งินคืนแ ด่พsะร าชมงค ลวัชราจ ารย์(พัฒน์ปญุ ญกาโม)

หรือ หล วงพ่อพัฒน์ ปญฺญกาโม เจ้าอาว าสวัดห้ วยด้วน จําน วน  (63ล้ านบ าท) หลังก่อนหน้านี้มีการตร วจสอบพบว่ากลุ่มไวย าวัจกร

ของวัดห้ วยด้วน มีการยักย้ ายถ่ายเ ทเ งินของวัดเข้าบั ญชีส่วนตัว จ นเ กิดเป็นข้อพิพ าทเ กี่ยวกับพฤติกssมบริห ารจัดการเ งินวัดที่ไม่โ ปร่งใส

พล.ต.ท.จิรภพ กล่ าวว่า สืบเนื่องจ ากเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มลูกศิ ษย์ของหล วงพ่อพัฒน์ฯ เข้าร้ องทุ กข์ต่อพ นักง านส อบส วน บก.ปปป.

ให้ช่วยตร วจสอบ กลุ่มไวย าวัจกรวัดห้ วยด้วน และ คนใกล้ชิด ที่มีอําน าจหน้าที่ดูแลรักษ าจัดการทรั พย์สิ นของวัด

หลังพบมีพฤติก ารณ์ต้ องสงสัยทุจริ ตยั กย อกเ งินของวัดห้ วยด้วน และ มีพฤติกssมไม่น่าไว้ว างใจเ กี่ยวกับการบริห ารจัดก ารกิ จนิม นต์และ

การดูแลสุ ขภ าพของหล วง พ่อพัฒน์ฯ ซึ่งมีอ ายุมากกว่า 100 ปี พร้อมขอให้ตร วจสอบทรั พย์สิ นของบุ คคลเหล่ านี้

พล.ต.ต.จรูญเ กียรติ กล่าวว่า หลังทราบเรื่องเจ้ าหน้าที่ บก.ปปป. จึงลงพื้นที่สื บส วนส อบส วน ตร วจสอบข้ อเ ท็จจริงในทันที

ก่อนพบว่ากลุ่มไวย าวัจกรและคนใกล้ชิดหล วงพ่อพัฒน์ คือ นายเสนาะ ท องปรอน, นางชัญญ า เพ ชรสายบัว

และนางบุญเ ชิด  สุ ขจิ ตร ทั้ง 3 ร ายมีการนําเ งินของวัดไปเข้าบั ญชีในชื่อตนเอง จำน วน 7 บั ญชี รวมเป็นเงิน 63 ล. บ.

จึงได้อ ายั ติเ งินในบั ญชีดังกล่าวไว้ ก่อนเข้าตร วจส อบภายในวัดและตร วจยึ ดเอกส ารและหลักฐ านต่ างๆ

นํามาตร วจส อบ พร้อมกับเ ชิญตัวบุ คคลทั้ง 3 คนมาทำการส อบป ากคำถึงที่ไปที่มาของเ งินดังกล่ าว

พล.ต.ต.จรูญเ กียรติ กล่ าวต่อว่า ทั้งนี้จ ากการสอบป ากคำเบื้องต้นไวย าวัจกรทั้ง 3 ร าย ยอมรับว่าเ งิน63 ล้ านบ าท

เป็นของหล วงพ่อพัฒน์ จริง สอ ดคล้ องกับคำให้การของหล วงพ่อพัฒน์ ที่เคยให้การว่าเ งินที่ได้รับการถว าย

จะให้กลุ่มไวย าวัจกรและคนใกล้ชิดนําเ งินไปฝ ากในบั ญชีส่วนตัวเพื่อสะด วกในการเ บิกเ งินมาใช้ ในการสร้ างเ จดีย์กล างน้ําและสาธ ารณประโยชน์

แต่จําได้ว่าม อบเ งินให้ไปฝ ากประมาณ 28 ล้ านบ าท เท่านั้น และเมื่อถึงกําหนดการจ่ ายค่ าง ว ดก่ อสร้ างเ จดีย์กล างน้ํา

หลวงพ่อพัฒน์ ได้ให้นายเสน าะ ไปถ อ นเ งิน จําน วน 15 ล้ านบ าท เพื่อมาจ่ ายให้กับผู้รับเหม า แต่นายเสน าะ

กลับไม่ยอ มถอ นเงิ นมาให้ทําให้หลวงพ่อพัฒน์ ต้องหาเ งินจ ากส่วนอื่นมาจ่ ายค่ าก่ อสร้ าง เจดีย์กล างน้ําแทน

ผบก.ปปป. กล่ าวอีกว่า อย่ างไรก็ต ามหลังจ ากที่ทาง เ จ้าหน้าที่ บก.ปปป. เข้าตร วจส อบเรื่องดังกล่ าวจ นทราบข้อเท็ จจริง

ทางไวย าวัจกรทั้ง 3 ร าย จึงยิ นยอมทำหนั งสือบันทึกสมั ครใ จถ อนเงิ นจําน วนดังกล่ าวมาถว ายคืนแด่ หลวงพ่อพัฒน์ และวัด จ นนำมาสู่พิ ธีการทำบันทึกคื นเ งินกลับคืนวัดในวันนี้

อย่ างไรก็ต ามนอกเหนือจ ากเ งินจำน วน 63 ล้ านบ าทดังกล่ าวแล้ว เจ้ าหน้าที่ยังได้ทำการตร วจยึ ดและอายั ด บั ญ ชี ธ น า ค า ร  อี ก บั ญ ชี

หนึ่งนายเสน าะ จำน วน 7.9ล้ านบ าท เพื่อดำเ นินการตร วจส อบว่าเป็นเ งินของวัดอีกหรือไม่
ยืนยั นว่าค ดีนี้จะมีการดำเ นินค ดีกับผู้กระทำผิ ดแน่นอน

ว่ากันไปต ามพย านหลักฐ าน ไม่มีละเ ว้น แต่ในขั้นตอนแรกที่ทางเ จ้าหน้าที่ต้ องดำเ นินการคือการติดต ามเ งินกลับคืนมาให้วัดได้หม ดเ สียก่อน

ส่วนสำนว นค ดีการเอาผิ ดกับผู้กระทำผิ ดหลังจา กนี้ทางพ นักงานส อบส วน บก.ปปป.จะเร่งสรุปสําน วนการส อบส วนดังกล่ าวให้คณะกssมการ

ป.ป.ช. พิจ ารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รั บ ก า  ร ร้ อ  ง ทุ ก ข์ ห รื อ ก ล่ า ว โ ท ษ เพื่อไ ต่ส วนและวินิจฉั ยว่ามีการกsะทําผิ ดฐ านทุจริ ต

ต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิ ดต่อตําแ หน่งหน้าที่หรือไม่ ต ามม าตร า 61 ว รรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้ องกันและปร าบปร ามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 หรือไม่ต่อไป  ผบก.ปปป. กล่ าว

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น