เจ้าสัวบุ ญชัยให้แหวนครบรอบ 10 ปี

เจ้าสั วบุ ญชัยให้แหวนครบรอบ 10 ปี

ครบรอบรัก 10 ปี ให้แหวนหย กเม็ดใหญ่เท่านิ้ว ชีวิ ต เจ้าสั วบุ ญชัย คนแรกที่นำโทรศั พท์เข้าไทย แต่ง ตั๊ก เพราะรัก แม้ห่ าง 31 ปี

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ยังคงเติมเต็มความหวานให้กันในทุกๆ วัน สำหรับสาว ตั๊ก บงกช และส ามี เ จ้าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุล

ที่คร องรักกันมาย าวนาน จ นล่ าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ก็เป็นวันครบรอบ 10 ปี ของทั้งคู่

ซึ่งสาว ตั๊ก และ เ จ้าสัวบุ ญชัย  ก็ได้พาลุกชายสุดที่รัก น้องข้าวหอม  ไปดินเ นอร์ฉล องกัน ง านนี้ทางส ามีก็ได้แอบทำเ ซอร์ไ พร์ส

สวมแหวนหย กล้ำค่ าให้เป็นของขวัญ ทำเอาสาว  ตั๊ก  แฮปป ี้สุดๆ พร้อมเปิดใจว่า สุ ขสันต์วันครบรอบค่ะ คุณบุ ญชัย

มีเ ซอร์ไ พร์สก็ไม่บอก ขอบคุณสำหรับเเหวนหย กความหม ายมั่นคงอุดมสมบูรณ์จ ากคุณบุ ญชัย

ออกเเบบโดยคุณ rolf ข้าวหอมจัง ที่เดิมที่เราเคยมาเจอกัน ครบรอบ 10 ปี  ที่กำลังเป็นกระแ สตอนนี้ เจ้าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุ ล

อดี ตเจ้าของดีแ ทค เจ้าสั วบุ ญชัย เบญรงคกุล วั ย 67 ปี ร วยติดอันดั บฟ อร์บสของเมืองไทย หรือร วยอันดั บ 13 ของเมืองไทย

ชีวิ ตของเจ้าสั วบุ ญชัย ต้องผ่านความย ากลำบ ากมามาก และเคยมีประส บก ารณ์จ ากลูกเศ รษฐีกลายเป็นคนมีห นี้สิ นจ นเอาตัวแท บไม่รอ ดมาแล้ว

แต่ปัจจุบันใครจะไปรู้ว่าใครเป็นคนแรกที่นำเอาโทรศั พท์มือถือมาที่เมืองไทย คำตอบก็คือ เจ้าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุล

จ นค่อยๆคิดเอาระบบมาเสนออ งค์การโทรศั พท์ฯ ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจ นเจ้าสั วบุ ญชัยกลายเป็นนักธุร กิจหมื่ นล้ าน

และด้วยความหล งใ หลในศิลปะของเจ้าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุ ล ควั กทุ นสร้ างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ศิลปะไทยร่วมสมั ยเป็นห อแสดงภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ขึ้นตรงถนนวิภาวดี โดยใช้เ งินทุ นส่วนตัวถึง 2พั นล. สร้ างอาคาร 5 ชั้นบนพื้นที่ 2 หมื่ นตาราง เ มตร รวบร วมผลง านนับพั นๆชิ้ น

ของศิลปินไทยและเทศมากกว่า 2 ร้ อย คนเจ้าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุ ล นับว่าเป็นมหาเ ศรษฐีระดั บประเทศอีกคน

ที่ผ่านประส บก ารณ์ด้ านการบริห ารธุร กิจ การทำธุร กิจส่วนตัวแบบล้ มลุ กคลุ กคล านมามากมาย ถือว่าเป็นอีกคนที่ประส บความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียว

แม้ ตั๊ก บงก ช เบญจรงคกุ ล และ เจ้าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุ ล จะแต่งง านใช้ชีวิ ตคู่กันมา 10 ปีแล้วก็ต าม แต่ง านนี้ความรักของตั๊กและเจ้าสั วก็ยังหวานอยู่เสมอๆ

เพราะสาวตั๊กจะโ พสต์ภาพสวี ตๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ แต่ล่ าสุด ตั๊ก บงก ช ได้โ พสต์โ ชว์ภาพที่ไปแ ก้ร อยสั กชื่อส ามี

ที่ต้นคอของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่า Boonchai ในไ อจีสต อรี่ พร้อมข้อความว่า  มาย้ำชื่อส ามี

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2562 ตั๊ก บงก ช เคยอ วดร อยสั กที่ไปสั กชื่อเจ้าสั วบุญชัยมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งก็ถูกแฟนๆ เข้ามาคอมเ มนต์ถามว่าไปสั กอย่ างนี้ส ามีไม่ว่าหรืออย่ างไร

ซึ่งตั๊กก็ได้เ คลียร์ชัดว่าเจ้าสั วบุ ญชัยเป็นคนมีใ จรักศิลปะ อ ายุห่ าง 31 ปี ไม่ใช่ปัญห า อดี ตนางเอก ปัจจุบันคุณแม่ลูกหนึ่งเล่าว่า

หลังจ ากใช้ชีวิ ตร่วมกับคุณบุ ญชัยมาหลายปี ความห่ างของอ ายุไม่ใช่อุ ป ส ร ร ค แท บจะไม่ต้องปรั บตัวกันมากในเรื่องของนิสัย

แต่ต้องปรั บหนักเรื่องสังค ม เพราะต่ างคนต่ างที่มา ตอนอยู่กันสองคนเข้ากันได้ คุยกันรู้เรื่อง แต่พอไปอยู่ในสังค มของส ามี

หรือสังค มของตั๊กก็จะแ ตกต่ างกัน บุ ญชัย ชายรักมั่นคง คงจะแปล กถ้าเราไม่ถามตั๊กว่า ทำไมถึงได้รักผู้ชายคนนี้

รักที่ฐ านะและนามสกุ ลที่ติดมาหรือเปล่ า ตั๊กน้ำต าคลอทันที และเริ่มเล่ าเ หตุก ารณ์ประทั บใจ และหลังจ ากนี้คือความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่มีต่อชายคนหนึ่งที่เห็นคุณค่ าของกันและกัน  พอแม่ไม่สบ าย ตั๊กโ กนหัว และตอนนั้นตั๊กอ้ วน แต่คุณบุ ญชัยกลับบ้านทุกวัน

กลับมาถึงกอ ดตั๊ก ไม่เคยแสดงความรั งเ กียจที่มีแต่มากอ ด ทำไมไม่มองมุมนั้นล่ะ ตั๊กไม่เคยลื ม และเขาไม่เคยว่าตั๊กให้ลด นน ไม่เคยออกจ ากป ากเลย

ไม่มีผมไม่มีคิ้วก็ไม่เป็นไร เราอยู่ในสภ าพนั้น เขายังไม่ไปไหนเลย เราผ่านอะไรกันมาเยอะมาก พิสู จน์เรื่องสั งข าร เพราะใครๆ บอกว่าคุณบุ ญชัยแต่งง านเพราะสังข ารตั๊ก ขนาดนั้น คนด่ ากันทั้งประ เทศ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *