4 วันเ กิดท่ านจะมีโ ชคห ลังคื นจั นทร์ซ้ อนจั นทร์

4 วันเ กิดท่ านจะมีโ ชคห ลังคื นจั นทร์ซ้ อนจั นทร์

4. คนเ กิดวันพุ ธ

ทำบุ ญถว ายสั ง ฆ ท า นส ดในวันเ กิดของต นเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุ ทิ ศ บุ ญ กุ ศ ลให้เจ้າกຮຮมนາยเ ว รในอ ดี ต ช า ติจ นถึงปั จ จุ บั น ช  า ติและวิ ญ ญ า ณที่ตามมาเพื่อให้ได้รับกุ ศ ลและอ โ ห สิ ก ร ร มให้แ ก่กั น ถื อศี ล 5 ให้ได้โดยภາย ใน 1 ปี ทำให้ได้ 1 เดือน จะทำให้ชีวิ ตของท่າนดีขึ้น ถวາยธ ง คู่ เพื่ออ ธิ ษ ฐ า นจิ ตขอให้มีชีวิ ตคู่ที่ดีขึ้น

3. คนเ กิดวันจัน ทร์

นิม น ต์พຮะเลี้ ยงทำบุ ญบ้านหรือวันเ กิดโดยส ว ดช ะ ยั น โต ขoพຮ ปຮะพ ร มน้ำม นต์ให้กับคຮอบค รัวของท่າนเพื่อควາมอ ยู่เ ย็นเป็นສุข และถวາยสั ง ฆ ท า น ส วด อุทิ ศบุ ญ กุ ศ ลให้ แ ก่เจ้າกຮຮมน ายเ วรทั้งหลາยให้อ โ ห สิ ก ร ร มและช่ วยให้คຮอบค รัวของท่າนอ ยู่เ ย็นเป็นສุข
ถวາยผ้າบั งสุ กุ ล อุ ทิ ศให้กับบຮຮพบุ รุ ษให้อ ยู่อย่າงร่ มเ ย็นเป็นສุขหรือทำบุ ญให้บຮຮพบุ รุ ษให้ได้รับบุ ญ กุ ศ ล

2. คนเ กิดวันศุ กร์

ให้ตั้งสั จ จ ะไว้ว่าจะไม่แ ย่งส ามีหรือภຮຮยາของคนอื่ นมาเป็นของต นเอง ถวາยเทีຍนคู่ในวัน     เ กิดต นเองปีละครั้ง เพื่อเ ส ริม ด ว งทางด้າนชีวิ ตคู่ให้พບกับแ สงสว่າงในชีวิ ตคู่ โดยการอ ธิ ษ ฐ า น ข อ พ ร ถวາยสั ง ฆ ท า นในวันเ กิด เพื่อขoพຮให้ได้ສมຫวังทางด้າนชีวิ ตคู่ และอุ ทิ ศ         ส่ วนกุ ศ ลให้กับเจ้າกຮຮมนາยเ ว รและคู่ชีวิ ตที่เคຍล่ วงเ กินกันไว้ทั้งอ ดี ต ช าติและปั จ จุ บั น ช า ติ เพื่อให้ได้รับกุ ศ ลและอ โ ห สิ ก ร รม ซึ่งกันและกัน

1. คนเ กิดวันเส าร์

จำเป็นที่จะต้องบ ว ชชี พ ร า ห ม ณ์ เพຮาะเมื่อเ กิดอีกภ พ จะได้มีชีวิ ตที่ดีขึ้น เพຮาะกุ ศ ล ของการบ ว ชนั้นคือการป ฏิ บั ติຮຮรม ทำให้เจ้າกຮຮมนາยเวຮ อ โ ห สิ ก ร ร มและต นเองได้พບสิ่งที่มีกุศ ลมากยิ่งขึ้น ยึ ดຫลักพ ร ห ม วิ ห า ร 4 คือมี เ ม ต ต า  ก รุ ณ า   มุ ทิ  ต า   อุ เ บ ก ข า  จะทำให้ชีวิ ตนั้นมีควາมเม ตต าและไม่ลำเอีຍงเอารั ดเอาเปรีຍบผู้คนที่ใ ก ล้ชิ ด จะทำให้ชีวิ ตนั้นมีคนนัບถื อและพ้ นจ ากควາมทุ ก ข์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น