วิธีก ารปลูกคะน้า 35 วันกิ นได้เลย

ปลูกคะน้าให้หวาน กรอบ โ ตไว 35 วันกิ นได้เลย

ผักคะน้าเป็นผักที่สาม ารถเ พาะปลูกได้ตลอ ดปี (แต่ช่วงเวลาเ พาะปลูกที่ดีที่สุดจะในช่วงเดือนตุลาค ม – เมษายน) มีระยะเวลาในการเก็บเ กี่ยวสั้น

ซึ่งคะน้าสาม ารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่ าง โดยเฉพาะเมนูผัดเป็นเมนูของโ ปรดสำหรับใครหลายคน

วันนี้จึงนำสู ตรวิธีการปลูกคะน้ามาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

วิธีการปลูก นิยมปลูก 2 แบบ คือ

1. แบบหว่านกระจ ายทั่วแปล ง เหม าะสำหรับแปล งปลูกขนาดใหญ่ ทำเป็นการค้ า

2. แบบแถวเดียว เหม าะสำหรับแปลงปลูกขนาดเล็กหรือผักส วนครัวเริ่มจ ากเตรียมแปล ง
การเ พาะกล้าควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร ส่วนความย าวต ามความเหม าะสม

หลังจ ากนั้นให้ขุ-ดไ ถพร วนดินอย่ างดี ต ากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน ย่ อยหน้าดินให้ละเ อียดแล้วใส่ปุ๋ ยค อกคลุ กเคล้ าให้เข้ากับดิ นให้ทั่ว

วิธีการเ พาะหว่ านเ มล็ดให้กระจ ายสม่ำเสมอทั่วแปล ง กล บเ มล็ดด้วยดิ นหรือปุ๋ ยค อกที่สล ายตัวดีแล้วให้หนาประมาณ 0.6-1 เ ซนติเมตร คลุ มด้วยฟ างหรือหญ้ าแห้งบางๆ ร ดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวร ดน้ำ

หลังจ ากนั้นต้นกล้ าจะง อกภายใน 7 วัน ควรถ อนต้นที่อ่-อนแอไม่แข็งแ รงหรือเ บียดกันแน่นออกไป เมื่อต้นกล้ ามีอ ายุประมาณ 25-30 วันจึงทำการย้ ายไปปลูกในแปล งปลูกต่อไป

ต้นอ่อนของคะน้าที่ถ อนแ ยกออกมาในวั ยนี้เมื่อเ ด็ดร ากออกแล้วส่งข ายตล าดเป็นยอ ดผักได้ หลังจ ากนั้น เมื่อคะน้ามีอ ายุประมาณ 30 วัน

ให้ถ อนแ ยกครั้งที่ 2 ให้เ หลือระยะห่ างระหว่างต้น 20 เ ซนติเมตร ต้นอ่อนของคะน้าที่ถ อนแ ยกออกมา ในวั ยนี้เมื่อเ ด็ดร ากออกแล้วส่งข าย ตล าดเป็นยอ ดผักได้อีกเช่นกัน

แนะนำในการถอ นแ ยกคะน้าแต่ละครั้งค วรกำจั ดวั ชพื ชไปด้วย

ระยะปลูก ค วรให้มีระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ 20 X 20 เ ซนติเมตร

การให้น้ำ

1. คะน้าต้องการน้ำอย่ างเพียงพอและสม่ำเสมอ เนื่องจ ากมีการเจริญเติบโตอย่ างร วดเร็ว ดังนั้นค วรปลูกในแหล่งที่มีน้ำอย่ างเพียงพอ

2. การให้น้ำให้ใช้ฝั กบัวฝ อยร ดให้ทั่วและให้ชุ่มในเวลาเช้าและเย็น

การใส่ปุ๋ ย

คะน้าต้องการปุ๋ ยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิ นและปริมาณปุ๋ ยค อกที่ใช้โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือหลังจ ากถ อนแ ยกครั้งแรกและหลังจ ากถ อนแ ยกครั้งที่ 2

การเก็บเ กี่ยวผลผลิ ต

ที่ประมาณ 35-55 วันหลังปลูกเ ก็บเ กี่ยวได้ แต่คะน้าที่ตล าดต้องการมากที่สุดคือ คะน้าที่มีอ ายุ 45 วัน แต่คะน้ าที่มีอ ายุ 50-55 วัน เป็นระยะที่เ ก็บเ กี่ยวได้น้ำหนักมากกว่า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น