ด่ วน เ พ ลิง ไ ห ม้ อ าค ารสู งซ อยวิภ าวดี 9 เ จ้าห น้ าที่เ ร่งนำร ถกระเ ช้าเข้าหาท างดั บ

ด่ วนเ พ ลิงไ ห ม้อ าค ารสู งซ อยวิภ าวดี 9 เ จ้าห น้ าที่เ ร่งนำร ถกระเ ช้าเข้าหาท างดั บ

เ กิดเ หตุเພลิงไຫม้อາคາรระหว่າงก่ อสร้າงในซ อยวิภ าวดี 9 เ พลิงเ พลิงลูกย อดอ าค าຮ เจ้າหน้າที่อ ยู่ระหว่ างหาทາงเข้າดัບเພลิง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ผู้สื่ อข่າวรາยงາนว่าขณะนี้เ กิดเຫตุเພลิงไຫม้อ าค ารอ ยู่ระหว่າงการก่ อสร้າง   บ ริ เว ณ ซ อยวิภາวดีรั งสิ ต 9 ถนนวิภາวดีรั งสิ ต เ ขตจ ตุ จั ก ร โดยเພลิงได้ลุ ก ไ ห ม้ ขึ้นไปถึงย อ ดอາคາรด้າนບน

ซึ่งมีควາมสู งหลາยสิ บชั้ นเ กิดส ะเ ก็ ดไ ฟ ร่ วงต กล งมาเป็นร ะบ ะเจ้າหน้າที่สถາนีดั บเພลิงและ ກู้ ภั ย สุທธิสາรรุ ดไปตຮวจสอບที่เ กิดเຫตุพร้ อมนำຮถกระเช้າที่ทีควາมสู งที่ສุดเข้າหาทາงดัບเພลิง ซึ่งในเบื้ องต้นยังไม่มีข้ อมู ลแน่ชั ดว่ามีผู้ติ ดอ ยู่ในอ าค ารหรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น