แม่ลูก 5 ปุ๋ย ภรณ์ทิ พย์ นางง ามจักรว าลคนที่ 2 ของไทย

แม่ลูก 5 ปุ๋ย ภรณ์ทิ พย์ นางง ามจักรว าลคนที่ 2 ของไทย

ส่ องชีวิ ตคุณแม่ลูก 5  ปุ๋ย ภรณ์ทิ พย์  ทาย าทโตกันหมดแล้ว นางง ามจักรว าลคนที่ 2 ของไทย
งามทั้งก ายและหัวใจ

สำหรับอดี ตนางง ามจักรว าลคนที่ 2 ของไทย ปุ๋ย ภรณ์ทิ พย์ นาคหิรั ญกนก แม้ว่าจะใช้ชีวิ ตอยู่ที่อเมริก าเป็นหลัก

แต่ความน่ารักของผู้หญิงคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไปเคยเปลี่ยน ปุ๋ยแต่งง านกับเ ฮิร์บ ไซม อน มหาเ ศรษฐีเ จ้าของธุsกิจห้ างดัง

ในสหรั ฐอเมริก า ทั้งสองมีลูกด้วยกัน 2 คน คือ ฌอน ไซม อน กับ โซฟี ไซมอน เรื่องของการช่วยเ หลือเ ด็ก

สำหรับผู้หญิงคนนี้เราได้ยินมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่เธอรับตำแ หน่งนางง ามจักรว าล ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นแล้ว

แต่เรื่องการช่วยเ หลือเ ด็กที่ย ากจ นก็ยังเป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอ ด ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งมู ลนิธิ

รวมถึงโ ครงการช่วยเ หลือเ ด็กและสตรีระดั บนานาช าติ นอกจ ากนี้เธอยังได้รับอุ ปกาsะลูกของน้องสาว

ที่จ ากไปอีก 3 คน นั่นก็คือ แอนดี้, แจ็คคอรีน และเทเลอร์ เลยกลายเป็นครอบครัวที่ค่อนข้ างใ หญ่ แต่ก็นับว่าอบอุ่นมาก

นอกจ ากนี้คุณแม่คนสวยยังไม่เคยลืมที่จะสอนความเป็นไทยให้ลูกๆ ด้วยการให้เคาsพผู้ใ หญ่ รู้จักการไ หว้

และอ่อนน้ อมถ่ อมตนเรียกว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวที่ดูแลทั้งลูกและส ามีได้อย่ างไม่มีข าดต กบกพร่ องเลย

แถ มลูกๆ ทุกคนยังรักกันมาก เนื่องจ ากทุกคนรู้ว่าแม่เ สียใจกับการสู ญเ สียน้องสาวมาก เวลาพวกเขาทะเล าะกัน

ก็มักจะมาขอโ ทษแม่เสมอ ปุ๋ย ภรณ์ทิ พย์ นางส าวไทยปี 2531 และนางง ามจักรว าล หรือ มิสยูนิเวิร์ส ปี 1988

เธอเป็นตัวแทนช าวไทยคนที่ 2ที่ได้รับตำแ หน่งนางง ามจักรว าล หลังจ ากนางง ามจักรว าลช าวไทยคนแรก

ชนะการประก วดนางง ามจักรว าลในปีค ริสต์ศั กร าช 1965 นอกจ ากนั้น เธอยังได้ดำsงตำแ หน่ง

ผู้แnนอ งค์การสหประช าช าติสำหรับโ ครงการช่ วยเ หลือเ ด็กและส ตรีในระดั บนานาช าติและเป็นประธ าน

ตั้งมู ลนิธิช่วยเ หลือเ ด็กอีกหล ายแห่ง นอกเหนือจ ากนั้นเธอยังเป็นนักธุsกิจอีกด้วย เธอสร้ างความประทั-บใจ

ให้กับกsรมก ารอย่ างมากระหว่างช่วงการประก วดรอบสัมภ าษณ์ซึ่งทำให้เธอกว าดชั ยชนะทั้งสามรอบ

และกล ายเป็นผู้ชนะอย่ างข าดลอย ของการประก วดนางง ามจักรว าลในปีนั้น นอกจ ากได้รับ

ม ง กุ ฏ นางง ามจักรว าลแล้วยังได้รับร างวั ลชุดประจำช าติย อ ด เ ยี่ ย ม อีกตำแ หน่งอีกด้วย

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น