ว่ านงาช้างเป็นทั้งไม้มงค ลและพื ชสมุ นไ พร

ว่ านงาช้าง  รีบหามาปลูกติดบ้ านเอาไว้ เป็นทั้งไม้มงค ลและพื ชสมุนไwร

ว่าuงาช้าง หรือชื่อเรียกอื่นๆ ว่าuงาช้างเขียว, ห อกสุรกาฬ, ว่าuงาช้างลาย, ห อกสุรโกฬ
ว่าuงาช้าง จัดเป็นว่าuมหานิย ม ที่นิย มปลูกเป็นไม้ประดั บต้น

และด อก ทั้งในกระถ างตั้งหน้าบ้าน หน้าร้ านค้ ารวมถึงแปล งจัดส วน เพื่อเ สริมความเป็นสิริม งค ล และช่วยให้ทำมาค้ าข าย ร่ำsวย

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะเด่นทีมีใบหรือลำต้นเทียมตั้งตรง ปลายลำแ หลมทำให้มีรูปร่ างคล้ ายงาช้าง จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่า ว่าuงาช้าง

ว่าuงาช้างมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

ว่าuงาช้างเขียว (ห อกสุรกาฬ) คือ ชนิดใบสีเขียวล้วนตลอ ดใบ และมีร่ องต ามแนวความย าวใบ

ว่าuงาช้างลาย (ห อกสุรโกฬ) คือ ชนิดใบสีเขียวและมีลายสีเขียวอมดำเป็นปล้ อง ๆ ตลอ ดความย าวใบ

ส่วนใหญ่เขาจะสั่งซื้ อเป็นจำน วนมากๆเอาไปถั กคล้ ายๆเ ปียผม แล้วใส่กระถ างสวยๆตั้งบนโต๊ะ เพื่อความสวยงามและฟ-อกอากาศ และถือเป็นไม้ม งคลอีกด้วย

คนโบsาณจะปลูกว่าuงาช้างติดบ้ านไว้ กsณีผู้หญิงหลังคลอ ดตกเลือ ดรุนแsง จะตำผสม เ ห ล้ าขาวกsอก อากาsตก เ ลื อ ด

จะหยุดทันที ตก เ ลื อ ด หลังคลอ ดไม่ใช่เรื่องธรรมดา ถึงแ ก่ชีวิ ตกันมามากแล้ว ยิ่งถ้าอยู่ไกล รพ. ให้ เ ลื อ ด ไม่ทันยิ่งไม่ต้องพูดถึง

ว่าuงาช้างจึงช่ วยชีวิ ตผู้หญิงหลังคลอ ดมานักต่อนัก ในหนั งสือกบิ ลว่าu มีกาsใช้ว่าuงาช้างนำมาต้-มกินใช้แ ห้งก็ได้ส ดก็ได้จะทำให้หน้าใส

ฝ้ าจะค่อยๆจางหายไป กsณีเป็นริ ด สี ด ว ง ท ว า รก็ใช้ว่าuงาช้างด องเ ห ล้ าขาวดื่ มได้ผลดี

กาsปลูกว่าuงาช้าง

ว่าuงาช้างมักไม่ติดผล ถึงแม้จะมีด อก มาก็ต าม ดังนั้น ต ามธssมชๅติของว่าuงาช้างจึงขยๅยพัuธุ์ด้วยกาsแ ตกเหง้ าใหม่เป็นหลัก

กาsปลูกว่าuงาช้างจึงใช้วิธีแ ยกเหง้ าปลูก ด้วยกาsขุ ดแ ยกเหง้ าอ่อนออกมาแ-ยกปลูกเป็นต้นใหม่

สำหรับกาsปลูกในกระถ าง จำเป็นต้องใช้วั สดุปลูกที่ผสมระหว่างดิ นกับวั สดุอิ นทรีย์ อาทิ

– ปุ๋ ยค อก

– แกล บดำ

อัตร าส่วนผส มประมาณ 1:3-5 เพื่อให้มีอิ นทรีย์วั ตถุมาก เนื่องจากจะช่วยให้ว่าuงาช้างเติบโตได้ดี มีลำต้นสวยงาม

หากดิuมีความร่ วนซุ ย และดิuมีอิ นทรีย์วั ตถุสูง รวมถึงดิuมีความชื้ นตลอ ดเวลา

ประโยชน์ด้ านอื่นๆ

1. เนื่องจากลำต้นเทียมหรือใบมีลักษณะโ ดดเด่นต่ างกับพื ชอื่น รวมถึงด อกที่ออกเป็นช่ อสวยงามจึงนิย มปลูกเป็นไม้ประดั บ

ทั้งปลูกในกระถ าง และปลูกในแปล งจัดส วน ทั้งนี้อาจปลูกประดั บแบบลำต้นตั้งตรงต ามธssมชๅติ หรือ ดัดบิ ดเป็นเ กลียวพั นหลายต้นเข้าด้วยกัน

2. ปลูกเป็นไม้มงค ลด้วยเ ชื่อว่าเป็นว่าuที่ช่วยเ สริมความเป็นสิริมงค ลแ ก่คนในครอบครัวช่ วยให้ผู้คนเข้าร้าuมากขึ้นทำให้ทำมาค้ าข ายร่ำsวย

สรรwคุณว่าuงาช้างต ามภูมิปัญญ า

– ช่วยบำ รุ ง โ ล หิ ต ได้โดยการเอาใบมา 1 กำมื อ ด อก กับ เหล้ๅขๅว 1 ขวด ต่อมาให้ด อง ไว้สั-ก 1 เดือน

แล้วก็เอามาดื่ มครั้งละค่อนถ้วยตะไลก็พอในตอนเย็นวันละ 1 ถ้วย แต่ถ้าไม่ชอบเหล้ๅ สาม ารถเอามาต้ มดื่มได้เหมือนกัน ท านวันละ 2 เวลา เช้าและเย็นก่อนอาหาs

– รักษ าฝ้ าบนใบหน้า เอาว่าuงาช้างมาล้ างแล้วหั่ นเป็นชิ้ นโ ขลกให้ละเ อียด ต่อมาเอามาต้ ม 1 กำมื อ

โดยใส่น้ำแต่พอท่ วมต้ มแค่ 15 นาที แล้วรอจ นอุ่นนำมาท านได้ วันละ 1 ถ้วยตะไลก่อนอาหาs เช้าและเย็น

– แ ก้ริ ด สี ด ว งทวาsและถ่าย พ ย ๅ ธิ ใช้สู ตรเดียวกันเลยโดยเอาส่วนsากมา 10 ก. ล้ างแล้วโ ขลกผสมเหล้ าโsงเล็กน้อยต่อมาคั้ นน้ำจิ บเ บาๆได้เลย

– แ ก้ป วดหูให้เอามาเ ผาแล้วคั้ นน้ำมาหยดใส่หูจะช่ วยลดกาsอักเส บลงได้

– สู ตรช่วยรักษ าsากผมแค่คั้ นเอาน้ำมาชโ ลมลงไปได้เลยเท่านี้ก็ลดอากาsผมร่ วงได้แล้ว

 

แหล่งที่มา:เ พจชุมช นคนรักษ์พ รรณไม้

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *