สาวโ ดนส ามีทำร้ ายหลังติดแ อปต ามตัวเพราะหล่ อเกินไป

สาวข ี้หึ ง โ ดนส ามีทำร้ าย หลังติดแ อปต ามตัว เพราะหล่ อเกินไป ให้หย่ าก็ไม่หย่ า

สาวสุดช้ำ นั่งร้ องไ ห้เ สียใจริมถนน หลังถูกสามีทำร้ าย และไ ล่ออกจ ากบ้าน เ หตุเพราะแ อปติดแ อปฯต ามตัว เนื่องจ ากส ามีหล่ อเกินไป จึงเ กิดความหึ งห วง

แต่พอให้หย่ าก็ไม่หย่ า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่น่าเห็นใจเป็นอย่ างมาก เมื่อเ ว็บไ ซต์ต่ างประเทศร ายงานว่า หญิงสาววั ย 23 ปีร ายหนึ่ง

นั่งร้ องไ ห้เ สียใจอยู่ที่บริเ วณริมถนน ในมณฑ ลหูหนาน ประเทศจี น สร้ างความแ ปลกใจให้ผู้ผ่านไปมา ก่อนทราบภายหลังว่าถูกส ามีทำร้ าย

และไ ล่ออกจ ากบ้าน ร ายงานระบุว่า 3 ปีก่อน เธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับส ามีของเธอ ในตอนนั้นเขาเป็นคนข ี้อ ายและอ่อนโยนเธอประทั บใจ

และตกหลุ มเขาทันที เขาตรงต ามสเ ปกของเธอทุกอย่ างโดยเฉพาะหน้าต า และตอนนั้นเขาก็ชอบเธอเช่นเดียวกัน

หลังจ ากได้คบหากันประมาณ 2 เดือน ทั้งสองก็ตัดสิ นใจจดทะเ บียนสมร สกันอย่ างร วดเร็ว และเพราะมีเวลาได้ศึ กษากัน

น้อยเกินไปทำให้หลังแต่งง าน ทั้งสองก็เริ่มมีปัญห ากัน จ ากตอนแรกแค่มีป ากเ สียงเ ถียงกัน จ นเริ่มทำร้ ายร่ างกาย

โดยส่วนใหญ่แล้ว เธอจะเป็นฝ่ ายถูกส ามีทุ บต ี ทุกครั้งที่เธอถูกทำร้ ายจะห นีกลับอยู่ที่บ้านของพ่อและแม่ และเมื่อพวกเขาเห็นร่ องร อยว่า

ลูกสาวได้รับบ าดเ จ็บ พวกเขาต่ างก็หัวใจสล าย แต่พอหลังจ ากทะเล าะกันไม่นาน ส ามีก็จะต ามมาขอโ ทษและพาเธอกลับไป

เ หตุก ารณ์เป็นเช่นนี้หลายครั้ง จ นทั้งครอบครัวและญ าติ ๆ ของเธอต่ างพากันสงส ารลูกสาว ขอให้เธอตั-ดใจหย่ ากับส ามี

แต่เธอยืนยั นหนั กแน่ นว่าจะไม่มีทางหย่ าเ ด็ดข าด โดยให้เ หตุผลว่า  ส ามีคือรักแรกของฉัน เขาหล่ อมาก ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา

ทางด้ านส ามี เปิดเ ผยว่า เพราะภรรย าเป็นคนสงสัยเกินไปทำให้ทั้งสองทะเล าะกันบ่อยครั้ง และเรื่องที่ทำให้เขาหมดความอ ดท นคือ

ภรรย าแอ บติดตั้ งแ อปฯ ติดต ามเขาในโทรศั พท์มือถือ ซึ่งจะสาม ารถระบุตำแ หน่งว่าเขาอยู่ที่ไหนทั้งหมด

ตลอ ด 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เขารู้สึ กเ หนื่อยมากๆ อย่ างไรก็ต าม ท างด้ านภรรย าเ ผยเ หตุผลว่า

ที่เธอทำไปเช่นนั้นเป็นเพราะเธอห วงส ามีเนื่องจ ากเขาหน้าต าดี เขาหล่ อมาก กลั วว่าจะมีสาว ๆ มาชื่นชอบเขา

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *