ซินแ สเข่ง ผ่ าด วงวันลอยกระทงวันม รณะ โลกาวิน าศ

ซินแ สเข่งผ่ าด วง  วันลอยกระทง  วันม รณะ โลกาวิน าศ

ซินแ สเข่งผ่ าด วง  วันลอยกระทง วันมร ณะ โลกาวิน าศ ต ามปฏิทิ นจั นทรคติ ที่จะต้องเ ตือนภัยเ ผยเ หตุกระท บให้เ กิดความห ายนะ

วันที่ 19 พ.ย. 2564 ซินแ สเข่ง อ.ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่ อง ผู้อำนวยก าร สถาบัน โหราศ าสตร์ พย ากรณ์ แห่งประเทศไทย วิเคร าะห์ด วงเ หตุเ พศภั ย

วันลอยกระทง  ศุ กร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ด วงจี น วันมะแม ธ าตุท อง เดือนกุน ธ าตุดิน ปีฉลู ธ าตุท อง ถือว่าเป็นวันม รณะโลกาวิน าศ

ต ามปฏิทินจั นทรคต ิ ที่จะต้องเ ตือนภั ย เ ผยเ หตุกระท บให้เ กิดความห ายนะ ที่จะเ กิดขึ้นแ ก่บ้านเมืองให้ได้รับความเ ดือดร้ อน ตกด วงด าวมฤตยูวันแ ตกแ ยก

วุ่ นว ายสั บสน ก่ อให้เ กิดความไม่เข้าใจ ปะท ะ สู ญสิ้ น วุ่ นว าย ไม่ปรองด อง ต ามหลักของโหราศ าสตร์จี-น ถือว่าเป็นวันที่แ รงพอสมควร

จะต้องหลี กเ ลี่ยงระวั ง หากมีปะท ะจะก่ อให้เ กิดการสู ญเ สียที่รุ นแ รงเช่นกัน วันนี้ก่อนลอยกระทงจะมีพิ ธีส วดมนต์ของวัดวาอารามต่ างๆ

และร่วมทำบุ ญ เพื่อลอยกระทง ขอขม า สะเด าะห์เค ราะห์ บูช าพ ระแม่คงค า อุทิ ศส่วนบุ ญกุศ ลให้ผู้ที่ล่ วงลับหรือใช้แม่น้ำเป็นสุส าน

ก็ถือว่าทำแล้วแ ก้สะเด าะห์เคsาะห์เป็นสิ่งที่ดี หากจะมีอะไรที่จะเป็นเ หตุร้ ายก็จะได้ลดน้อยลง เพราะถือว่าได้ร่วมทำพิ ธีทำบุ ญส วดมนต์สะเด าะเคsาะห์ร่วมกัน

ดังนั้นคืนนี้จะมีพิ ธีส วดมนต์ทุกวัดเหมือนกัน ประมาณเวล า ทุ่ มเศษๆถือว่าเป็นเวลาย ามที่มีผลกระท บเ บียดเ บียนมากขึ้น

วันลอยกระทง  เป็นประเwณีที่สื บทอ ดกันมาแต่โบsาณสมัยสุโขทัย ที่มีนางนwมาศ หรือท้าวเวศศรีจุฬ าลักษณ์

เป็นผู้เริ่มต้น เพื่อทำกระทงลอยเพื่อเป็นการสะเ ดาะเคsาะห์ ขอขม าพsะแม่คงค า ต ามความเ ชื่อในสมัยโบsาณ

โดยในกระทงก็จะใส่เศษสต างค์ ตัดเล็บ ตัดผม เพื่อให้ทุ กข์โ ศกห ายไป ให้มีเ งินท องไ หลมา ให้ร่ำร วยมั่ งคั่ง คนจี น ก็จะใส่อาหารขนมนมเนย

เพื่ออุทิ ศส่วนบุ ญให้แ ก่พsะแม่คงค า เพื่อขอขม า ให้วิญ าณภู ติผ ี หรือผู้ที่เ สียชีวิ ต ในแม่น้ำ ได้รับเอาส่วนบุ ญกุศ ล และให้ตัวเราได้รับผลบุ ญกุศ ลอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *