แ ห่ให้กำลังใจ หมอภาคย์ เข้ารับผ่ าตัดกระดู กที่ปิดกั้ นทางเดินห ายใจ

แ ห่ให้กำลังใจ หมอภาคย์ เข้ารับผ่ าตัดกระดู กที่ปิดกั้ นทางเดินห ายใจ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 พันเอก นายแ พทย์ภาคย์ โลหารชุน หรือ หมอภาคย์ นายแ พทย์ใหญ่ หน่วยบัญช าการสงคร ามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

หนึ่งในฮีโ รถ้ำหล วง 13 หมูป่ า ได้โ พสต์ภาพตัวเองในเ ฟซบุ๊กส่วนตัว กำลังนอนรักษ าตัวที่โ รงพย าบาล พร้อมข้อความระบุว่า

เป็นธ รรมดาของมนุ ษย์เรา ไม่มีใครหลี กเ ลี่ยงความเ จ็บป่ วยได้ สต ิเป็นที่ตั้งไม่ฟุ้ งซ่ านเกินไป ค้นหาสาเ หตุความป่ วยแล้วรักษ า

ขอบพ ระคุณพี่หม ออู๊ด (พ.อ.นพ.นพรัตน์) และ รพ.อานันทมหิดล บุคล ากรการแ พทย์ทุกท่านครับ (ปล. ผ่ าตั ดกระดู กที่ปิดกั้ นทางเดินห ายใจ ไม่ต้องเป็นห่ วงนะครับ)

หลังจ ากที่โ พสต์ดังกล่ าวเ ผยแ พร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำน วนมาก ต่ างเข้าไปร่วมให้กำลังใจ ขอให้หม อภาคย์ห ายไวๆ

และมีสุ ขภาพแข็งแ รง สำหรับ หม อภาคย์ สำเร็จการศึ กษาจากวิทย าลั ยแ พทยศ าสตร์พ ระมงกุ ฎเ กล้า สำเร็จหลักสู ตรพิเศษถึง 6 หลักสู ตร

ต่อมาปี 2561 ได้มีส่วนร่วมในปฏิบั ติการค้นหาและก ู้ภั ยถ้ำหล วง ที่ จ.เชียงร าย โดยสาม ารถส่งทุกคนออกมาได้อย่ างปลอ ดภั ย

เมื่อเสร็จสิ้ นภ ารกิ จ หม อภาคย์ เป็นผู้ดำน้ำอ อกมาเป็นคนสุดท้าย ปัจจุบันเป็นนายแ พทย์ใหญ่ หน่วยบัญช าการสงคร ามพิเศษ จ.ลพบุรี

 

ขอบคุณ FB : ภาคย์ โลหารชุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *