นุ่น-ต๊อด ซื้ อข้าวจากช าวนาที่ไม่มีใครรับซื้ อ

คู่รักใจบุ ญ นุ่น-ต๊อด ซื้ อข้าวจากช าวนา บริจ าคช่วยเ หลือสังค ม

ขอชื่นชม ต๊อดปิติ สามีสุดที่รัก ของนักแสดงสาวสวย นุ่น วรนุช ก็ได้ประก าศทำความดีต่อเนื่องมาตลอ ด

เรียกได้ว่าเป็นคู่รักใจบุ ญทั้งคู่เลยสำหรับนางเอกสาวนุ่นเรากับส ามีหนุ่มต๊อด ที่พากันช่ วยรับซื้ อข้าวจ ากช าวนาที่ไม่มีใครรับซื้ อ

ซึ่งทั้งคู่บอกว่าอะไรที่ช่ วยกันได้ก็จะช่ วย ซึ่งดาราสาวนุ่น วรนุช เคยกล่ าวภาคภูมิใจที่ส ามี รักในการทำความดี

ชอบช่ วยเหลือผู้คนและสังค มมาตลอ ดซึ่งเราจะเห็นว่าต๊อดและนุ่นได้ สนั บสนุ นและช่ วย เห ลือคนมาหลายครั้ง

เช่น มอบแ ท็กซ ี่ป้ ายแดงให้คนขับใจบุ ญ และค่อยช่วยเ หลือคนที่เดื อดร้ อน ล่ าสุดเราได้เห็นส ามีสุดหล่ อ

ของนางเอกสาว  นุ่น วรนุช ก็ได้โ พสต์ข้อความประก าศรับซื้ อข้าวจ ากช าวนาจำน วน 10 ตั-น ซื้ อเพื่อนำไปบริจ าคให้กับคนที่ลำบ าก

และต้องการการช่วยเ หลือ ส ามีหนุ่มต๊อด กล่ าวว่า  ผมต้องการรับซื้ อข้าวจ ากช าวนา เน้นจากช าวนา 10ตั-น

สองร้ อยห้าสิบกิโ ลกรัมต่อคน ทุกพั นธุ์ โดยผมจะนำไปช่วยเ หลือผู้ที่ต้องการความช่วยเ หลือ ผ่าน สิงห์อ าส าฯ

หรือ ต ามคำขอของแต่ละจังหวัด หน่ วยไหนต้องการนำไปช่วยเ หลือแ จ้งมาได้ คนที่ต้ องการความช่วยเ หลือจริงๆนะครับ

ผมตั้งใจทำของผมบุ ญของผมกับผู้ที่ร่วมอนุโ มทนาไม่ต้องเอาผมไปเ ทียบกับใคร ส่วนเ ส้นทางรักของทั้งคู่นั้นต้องบอกว่า

ใช่ว่าเ ส้นทางความรักของ นุ่น จะโ รยด้วยกลี บกุหล าบ ช่วงแรกที่เปิดตัวว่าเป็นแฟนกัน นุ่น เจอข่ าวมากมาย

ด้วยที่ หนุ่มต๊อดปิติเป็นทาย าทตระกู ลสิ งห์ จึงมีการวิwากษ์วิจ ารณ์ต่ างๆนาๆก าลเวลาคงเป็นเ ครื่องพิสู-จน์ได้ดี

เพราะ นุ่น สาม ารถเข้านอกออกในหัวใจ และคนในบ้านของ ต๊อด ได้เป็นอย่ างดี แม่ต๊อด พี่ชายต๊อด เต้-สันติ ภิรมย์ภั-กดี

ก็ยังออกมาการันต ี นุ่น ว่า  น่ารัก ผ่านมาจ นถึงตอนนี้ เส้นทางความรักของ นุ่น-ต๊อด ทั้งคู่ยังประ คั บประค องซึ่งกันและกันด้วยดี

ทั้งคู๋ยังคงทำหน้าที่ส ามี-ภรรย า ได้อย่ างงดง าม น่าชื่นชม แอดมินก็ยินดีกับนางเอกสาวเราด้วยนะครับ

และขอให้ทั้งคู่สุ ขภาพแข็งแsง ประส-บแต่ความสำเร็จ วันที่ชีวิ ตไม่ข าดทุ-น คือ วันที่ทำบุ ญ และให้อภั ย วันที่ชีวิ ตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น