ลอยกระทง 2 วิ

มันเ กินไปไหม แม่สอ ดมี กระทง 2 วินาที ลอยปุ๊ บเจอม นุษย์มัจฉ าคว้ าเอาเ งิน

ลอยกระทงแม่สอ ดคนไทยมาไม่มากนัก ส วนทางกับกลุ่มต่ างด้ าวที่มาลอยกระทงเต็มท่ าน้ำ พร้อมอธิษฐ านขอwรให้แม่สอ ดปลอ ดโ ควิ ด

ช็ อกกว่าคือ คนเต็มคล องยืนรอเก็บเ งินในกระทง ลอยได้ 2 วิ คว้ าเอาเ งินไปทำเสี ยมู้ ด
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 19 พ.ย.64

บรรย ากาศง านประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 พื้นที่ชายแ ดนอำเภอแม่สอ ด จังหวัดต าก ปีนี้จังหวัดต ากถูกประก าศ

เป็นพื้นที่สีแ ดงเข้ม เนื่องจ ากยังพบการแ พร่ระบ าดโ ควิ ด-1 9 จ นทำให้ในพื้นที่อำเภอแม่สอ ดไม่มีการจัดง านประเwณีลอยกระทง

เหลือเพียงต ามหัววัดต่ างๆ ที่จัดง านกันเองท่ ามกล างมาตรก ารการป้ องกันโ ควิ ดอย่ างเข้มข้น ตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมาบรรย ากาศ

การลอยกระทงของวัดที่สร้ างติ ดลำห้ วยแม่สอ ด เขตเทศบาลนครแม่สอ ด อำเภอแม่สอ ด จังหวัดต าก พบคนไทยออกมาลอยกระทงกันไม่มาก

นักส วนทางกับกลุ่ มแsงง านต่ างด้ าวถูกกฎหม าย ที่ทำง านในพื้นที่กล างนครแม่สอ ด ต่ างพาครอบครัวนำกระทงทั้งที่ประดิ ษฐ์ขึ้นเอง

และซื้ อต ามร้ านค้ าในตล าดแม่สอ ด นำไปลอยกระทงในลำห้ วยแม่สอ ด โดยเฉพาะที่วัดกล างนครแม่สอ ดพบแ รงง านสัญช าติเ มียนมาจำน วนมาก

ต่ างพากันมาลอยกระทงในลำห้ วยแม่สอ ดกันอย่ างคึ กคั ก ซึ่งแ รงง านหลายคนต่ างอธิษฐ านขอwรพsะแม่คงค า

ให้ช่วยดลบันด าลให้พื้นที่ชายแ ดนแม่สอ ดปลอ ดจ ากโ ควิ ดโดยเร็ววันทั้งนี้เพื่อจะได้ออกมาใช้ชีวิ ตได้ต ามปกติ

แต่ระหว่างที่ทั้งคนไทยและกลุ่มแ รงง านกำลังจะลอยกระทงนั้น ก็พบภาพอันน่าแปล กใจเนื่องจากภายในลำห้ วย

พบกลุ่มมนุ ษย์มัจฉ าเป็นวั ยรุ่นคนต่ างด้ าวชายและหญิงจำน วนกว่า 20 คน ต่ างลงไปในลำห้ วยและคอยยื นกดดั นอยู่หน้าคนที่มาลอยกระทงอยู่ริมตลิ่ งแนวลำห้ วย

จ นสร้ างความเ ดือดร้ อนรำค าญ จ นมีคนไทยหลายคนตะโ กนต่อว่า ห้ ามปร ามกลุ่มมนุ ษย์มัจฉ าเหล่ านี้ ให้หยุดก่-อความเ ดือดร้ อนรำค าญ

เนื่องจ ากระหว่างที่ช าวบ้านกำลังจะนำกระทงลงสู่ผิ วน้ำในลำห้ วย ก็ปร ากฏว่าลอยน้ำได้ไม่ถึง 2 วินาที ก็ถูกกลุ่มมนุ ษย์มัจฉ าต่ างรุ มกันมายื้ อแ ย่ง

เอาเ ศษเ งินภายในกระทง และชาวบ้านบางร ายยังไม่ทันที่กระทงจะลอยน้ำ ก็ถูกกลุ่มมัจฉ าแ ย่งกระทงไปจ ากมือ สร้ างความไม่พอใ-จให้ช าวบ้านหลายคน

ทำเ สียบรรย ากาศเป็นอย่ างมาก หลังเ กิดเ หตุก ารณ์กลุ่มมนุ ษย์มัจฉ า ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่ างด้ าวออกสร้ างมาวีรssมดังกล่าว

ซึ่งปีนี้พบมากที่สุดกว่าทุกปี จ นช าวบ้านหลายๆ คนต่ างเ อือมระอ าและช าวบ้านหลายคนต่ างบ่-นว่า ปีหน้าอาจจะต้องย้ ายที่ไปลอยกระทงที่ใหม่

ซึ่งช าวบ้านอีกหลายคนต่ างขน-านนามง านลอยกระทงปีนี้ว่าเป็น  กระทง 2 วินาที  เนื่องจ ากกระทงลอยลงน้ำได้เพียง 2 วินาที

กระทงก็ห ายไปจ ากจอเรด าร์ และห ายไปจากจอสายต าของเ จ้าของกระทงใบนั้นแบบที่เ จ้าของกระทงยังงงๆ ก่อนที่เ งินภายในกระทงจะห ายไปเข้ากระเป๋ ากลุ่มมัจฉ าไปอย่ างร วดเร็ว.

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *