แต่งตอน 16 ผิ ดตรงไหน

อดี ตสามี  การ์ตูน อินทิรา แต่งตอน 16

ยังจำได้ไหม สำหรับ  การ์ตูน อินทิรา เกตุวรสุนทร  หรือปัจจุบันเ ปลี่ยนชื่อเป็น  นันท์ฐนิชา ศิริ

ปรีดาวัชร์  อดี ตดาราช่ องมากสีที่ถึงแม้จะไม่ได้รับบทโ ดดเด่นนัก แต่ก็ฝ ากผลง านไว้ในวงการ

บันเทิงมากมาย ปัจจุบัน  การ์ตูน อินทิรา ห่างห ายจ ากวงการบันเทิงไปทำกิ จการส่วนตัว

และเรียนต่อที่ต่ างประเทศ ส่วนทางด้ านชีวิ ตรักของ การ์ตูน อินทิรา นั้น ก็เคยเป็นข่ าวคร าว

และถูกพูดถึงอย่ างมาก สำหรับ  การ์ตูน อินทิรา  นั้นเมื่อร าวปี พ.ศ. 2552 เรื่องร าวของเธอได้

ถูกเล่ าว่าเคยแต่งง านกับสามีคนแรก  คุณหนึ่ง  มาแล้วตั้งแต่อ ายุ 15 ซึ่งในช่วงปีนั้น  การ์ตูน กำ

ลังค บหากับ โดม ปกรณ์ ลัม  ได้ไม่นาน แถมยังมีภ าพง านแต่ง มาเป็นหลักฐ านยืนยั น

หลังจ ากที่เ จ้าตัว การ์ตูน อินทิรา เกตุวรสุนทรปฏิเ สธมาตลอ ด ซึ่งใน ปีพ.ศ. 2552  การ์ตูน อินทิรา

ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตัวเองเคยผ่ านการแต่งงานมาแล้วจริงเมื่อสมัยอ ายุ 16 ปี

และเธอแต่งง านก่อนที่จะเข้าประก วดเ วทีมิ สทีนไทยแ ลนด์ โดยให้เ หตุผลว่าการแต่งง านครั้งนั้น

เป็นการตัดสิ นใจของผู้ใหญ่ แต่พอใช้ชีวิ ตคู่ไม่นานก็ไปกันไม่รอ ด แต่ที่ต้องปฏิเ สธเพราะไม่

อย ากทำให้ผู้ใหญ่ที่เคยเอ็ นดูผิ ดห วัง โดยเธอเล่ าว่า  ที่ปฏิเ สธพี่ๆ สื่ อไปในตอนแรก

เพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องร าวเ กิดขึ้น ตูนเองก็ต้องปรึกษ าผู้ใหญ่หลายๆ ฝ่ าย ตูนพร้อมยอมรับ

ความจริงอยู่แล้ว ไม่ได้ตั้งใจจะป กปิ ดหรือว่าอะไร ที่ตอบไปตอนนั้นตูนก็ไม่สบ ายใจเหมือนกัน วันนี้มี

โอกาสเจอพี่ๆ เป็นครั้งที่สอง พร้อมที่จะช ี้แจงว่า มันเป็นเรื่องที่เ กิดมานานแล้ว อย ากให้มันจบ

ไปดีกว่าตูนกั งว ลมากเหมือนกัน เพราะว่าการที่ตูนจะตอบคำถามอะไรไป ตูนไม่แน่ใจว่าจะไป

กระท บใครบ้าง ตูนไม่อย ากให้ใคร เ ดือดร้ อน ซึ่งเรื่องร าวในอดี ต ที่ตัดสิ นใจแต่งง านตอนนั้น

เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ ายจัดการให้ ตูนไม่เคยคิดโ ทษใคร ไม่คิดเ คลียร์กับคนปล่อยภ าพด้วย

ไม่อย ากพ าดพิ งถึงใคร จบไปแล้วก็อย ากให้จบไปเลยดีกว่า มันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว ตูนไ ม่ได้จ บกันแบบไ ม่ดี

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น