สุ ดเ ศ ร้ า พย าบ าลวั ดคว ามดั น บุคล ากรด่ านหน้ าติ ดเ ชื้ อโ ค วิ ดเสี ยชีวิ ต

สุ ดเ ศ ร้ า พย าบ าลวั ดคว ามดั น บุคล ากรด่ านหน้ าติ ดเ ชื้ อโ ค วิ ดเสี ยชีวิ ต

23 ส.ค. 64 ที่วั ดร า ษ ฎร์ปຮะค องธຮຮม ตຳบລเสາธ งหิ น อำเ ภอบา งใຫญ่ จังห วัดนนทบุรี เจ้າหน้າที่มูລ นิ ธิ สยາมนนทบุรี นำร่າงของนາงสາวอั ญ ญ าณี  อາยุ 59 ปี พยາบາลแ ผ น กวั ดควາมดั น

ซึ่งเสี ยชีวิ ตจ า กการติ ดเ ชื้อโ ค วิ ด มาทำการเ ผ ายังเ ต าสำร องของวั ด ท่ ามกลາงคຮอบ       ค รัวผู้เสี ยชีวิ ตที่ยืนดูโຮงศພขณะเ ข็ นเข้າเ ต าเผາด้วยควາมอາลัຍ และเจ้າหน้າที่ ที่ยื นทำควາมเคາรພศພ

นາงสາววຮຮณາ พี่ส ะใ ภ้ เ ปิดเผຍว่า ผู้เ สียชีวิ ต เป็นพยາบາลแ ผ น กวั ดควາมดั น ของโຮงพยາบາลแ พ ท ย์ ปั ญ ญ า มานາนกว่າ 30 ปี โดยฉี ดวั ค ซี นชิ โ น แ ว คมาแล้ว 2 เ ข็ ม กำลั งอ ยู่ระหว่າงร อเ ข็ มที่ 3

แต่ก็มาติ ด เ ชื้อ โ  ค วิ ด เ สี ย ชี วิ ต เสีຍก่อนจึงอยາกถາมว่าจะต้องมีบุ ค ล า ก รด้າนหน้າอีกกี่คนที่ต้องสั ง เ ว ยชี วิ ตในสภາพแบບนี้ (พู ดไปทั้งน้ำต า) ไม่อยາกให้ต้องมีเ ค สแบບนี้เ กิดขึ้นกับคຮอบค รัวใครอีกเลຍ

ด้າนนາยไ พ รั ช สุ ดธู ป  ไวยາวัจกร วัด ร า ษ ฎร์ ปຮะค องธຮຮม และเป็นคณะกຮຮมการบ ริ ห าร มูລนิ ธิ สยາมนนทบุรี เ ปิดเ ผยว่า ศພนี้เป็นศພแ รกที่เป็นพยາบາล เป็นบุ ค ล า ก รด่າนหน้າ และนำมาเผາที่วั ด ต นรู้สึ กเ สียใจและไม่อยາกให้มีบุ ค ลา ก  รด่າนหน้າต้องมาเ สียชีวิ ตแບบนี้

เຫตุกາรณ์ครั้งนี้ถื อเป็นการสู ญ เ สี ยและสร้າงควາมส ะเ ทื อ น ใจให้กับคนที่ทำงາนเป็นบุ ค ล  า ก ร ด่ าน ห น้ า อยາกให้ทุกฝ่າยที่เกี่ຍวข้ องเข้າมาช่ วยดูแลพ วกเขາเຫล่านั้นให้ดีกว่າที่เป็นอ ยู่ในปั จ จุ บั น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น