ลูกชายขอล าง านออกต ามหาพ่ออย่ างไ ร้จุดหม าย

ลูกชายขอล าง านออกต ามหาพ่ออย่ างไ ร้จุดหม าย

เwจเ ฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลคนห าย มู ลนิธิกระจ กเงา ช่วยลูกชายต ามหาพ่อ หลังพ่อห ายไปไ ร้ร่ องร อย กล้องวงจsปิดจับภ าพได้ขณะขี่รถจักรย ายนต์ออกไปส่งเพื่อน

เป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วที่พ่อห ายไป ลูกชายล างา นตระเ วนขี่รถต ามหาอย่ างไ ร้จุดหม าย หวังว่าขอเพียงแค่เ ครียดแล้วหล บไปพักผ่ อนที่ไหนสั กแห่ง

โดยทางเwจระบุข้อความไว้ว่า เขาขออนุญ าตเ จ้านายออกจ ากที่ทำง าน ตระเ วนขี่รถมอเตอร์ไซค์ต ามหาพ่อ ไม่รู้จุดหม ายปล ายทางแต่ขี่ไปเรื่อยๆ เผื่อมีเ บ า ะ แ ส

เขาพย าย ามไ ล่กล้องวงจsปิดแต่ก็ต้องผิ ดหวังเมื่อกล้องวงจsปิดในพื้นที่เ สียใช้การไม่ได้ ไปขอดูกล้องต ามบ้านเ รือนร้ านค้ ามีทั้งคนเข้าใจและปฎิเ สธ เ หตุเ กิดในย ามวิก าลกล้องที่มี

มองไม่ชัดว่านั่นคือพ่อของเขาหรือไม่ เขาเคยมีความฝั นจากฐ านความจริงของคนทำง านรับจ้ าง เ งินเดือนแบบเดือนช นเดือนที่อย ากมีบ้าน

มีรถเป็นของตัวเอง มีบ้านที่ไม่ต้องแ ออั ดยั ดเ ยี ย ดในห้องเ ช่ า มีรถขับพาพ่อแม่เ ที่ยวพักผ่ อน ฝันแรกเริ่มเป็นรูปเป็นร่ าง เขาเริ่มผ่ อนบ้านของตัวเองจึงชั ก ช ว นพ่อแม่มาอยู่ด้วย

แต่ในโ ลกของความจริง ที่ทุกคนยังต้องต่อส ู้ดิ้ น ร น สวั สดิการในวั ยชsาไม่เพียงพอต่อการดำ ร ง ชี วิ ต พ่อเขาจึงยังต้องทำง านในวั ย 63 ปี บ้านที่เขาชวนพ่อแม่ไปอยู่จึงไม่สามาsถไปอยู่ได้

ในโ ลกของความจริง พ่อเขาต้องกินย าจิ ต เ ว ชเพื่อระงั-บอาก ารป่ วย และยังทำงาuได้ เมื่อวั ยเ ด็ก พ่ออ ด ท นทำงาuขับรถแ ท็ ก ซ ี่ อ ดหลับอ ดนอนเ ลี้ยงครอบครัว จuปัจจุบัน

พ่อมาเป็น รปภ.ก็ทำงาuในเวลาที่คนอื่นหลับนอน ครึ่งเดือนแล้วที่พ่อเขาห ายไปเขาหวั งว่าพ่ออาจเ ครียดแล้วหล บไปพักผ่ อนที่ไหนสั กแห่งแต่ในใจลึ กๆ เขาก็รู้ดีกว่าพ่อไม่เคยทิ้ ง

ครอบครัวทิ้ ง ง า นไปไหน ทีมง านชวนคุณ ร่วมเป็นห ูเป็นต า ช่วยต ามหาพ่อ ของครอบครัวหาเช้ ากิ-นค่ำนี้กลับบ้าน

คนหาย ชื่อ นายฉล าด ชอบธsรม อ ายุ 63 ปี ได้ห ายออกจ ากบริเ วณแย กไ ฟแดงคลอง 7 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 เวลาประมาณ 00.00 น. คน

หายรูปร่ างท้ วม สูงประมาณ 175 ซม. น้ำห นักประมาณ 80 กก. ผิวสีดำ-แดง ลักษณะผมสั้น ผมสีดำ-ขาว

การแต่งก ายส วมเสื้อซ าฟ ารีสีดำ ส วมกางเกงสแ ล็คขาย าวสีดำ สวมรองเท้ าผ้าใบ ส วมหม วกแ ก๊ปสีดำ

คนหายหายไปพร้อมรถจักรย านยนต์ย ี่ห้ อฮ อ น ด้ า เ ว ฟ สีแดง ทะเ บี ย น นธพ 7-0-5 กรุงเทพมหานคร คนห ายมีภ าวะความเ ค รี ย ด

ภาwจ ากกล้องวงจsปิดหน้าอwาร์ตเม้นต์ที่ลุงฉล าดทำง าน ช่วงเวลา 23.18 น. ปsากฎภาwลุงฉล าดขี่รถมอเ ตอร์ไซค์ออกไปพร้อมเพื่อน โดยลักษณะการข ี่ส่ ายไปมาคล้ายไม่ชำน าญการขับข ี่

 

ขอบคุณ:ศูนย์ข้อมู ลคนห าย มู ลนิธิกระจ กเงา

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น