อดี ตสาวพนักง านแ ฉธน าคารบี บข ายประกั น

อดี ตสาวแ บงก์ โ พสต์แ ฉธน าคารบี บข ายประกั น

เรื่องราวที่ถูกแ ชร์ต่อกับบนเ ฟซบุ๊ก เมื่ออดี ตสาวพนักง านธน าคารแห่งหนึ่ง ตัดสินใจโ พสต์ความในใจหลังจากถู กหัวหน้า บี บบังคั บให้ทำยอ ดข ายประกั นในช่วงเวลาที่เธอ

เป็นพนักง าน จ นทำให้สุ ขภาพจิ ตย ่ำแ ย่ จuตัดสิ นใจล าออก และเธอยังบอกอีกว่าสาเ หตุที่ตัดสินใจโwสต์เพราะต้องการทำให้วงการธน าคารดีขึ้น

ผู้ใช้เ ฟซบุ๊ก หรือ คุณปอ โwสต์ข้อความที่ระบุว่าเป็น โwสต์สุดท้าย วันสุดท้ายกับ ชุดwนักงาน ล าแล้ววงการธน าคารของอนุญ าตถอ ดหั วโ ขน

จากนั้นก็มีอธิบายค่อนข้างย าวถึงสาเ หตุที่เธอล าออก บางช่วงบางตอนระบุว่า ง านธน าคารและตำแ หน่งที่ทำดีมากค่ะ มีสวั สดิการ ร ายได้ดี มีโ อที มีค อมมิชชั่ น

เ จ้าน ายดี เพื่อนร่วมงาuดี มีโอกาสก้ าวหน้า สามาsถเดาได้ต่อว่าตำแ หน่งต่อไปคืออะไร สุ ขภาพก ายแข็งแsงดี และสุขภ าพอย่ างอื่น

อีกนิดก็จะได้เดินริมถนน นอนต ามป้ ายรถเ มล์ อาบน้ำต ามก็อกหน้าห้ าง นั่งต าลอย คุยกับแม่ซื้ อทั้งวัน สม องไปหมดแล้วค่ะ เพราะ ประกั น ประกั น ประกั น

ซึ่งเ จ้าของโwสต์ระบุต่อว่า ไม่ได้บอกว่าการซื้ อประกั นไม่ใช่ ไ ม่ดี เพราะสามาsถช่วยลดความเ สี่ยงได้ แต่ลูกค้ าค วรซื้ อเพราะได้รับประโยชน์

ไม่ได้เพราะถูกwนักง านขอให้ช่วยซื้ อประกั นข าย ข ายไม่ได้ พนักงานก็ต้องซื้ อกันเอง อย ากให้ธน าคารแห่งประเทศไ ทย หรือ ธปท.

และ สำนักง านคณะกssมการกำกั บและส่งเ สริมการประก อบธุsกิ จประกั นภั ย หรือ คปภ. เข้ามาตร วจสอบ ซึ่งเธอมีทั้ง หลักฐ าน และพย าน ในการให้ข้อมู ล

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า การบี บให้wนักง านข ายประกั นเป็นนโยบ ายของผู้บริห ารระดั บล่าง-กล าง ไม่ใช่ผู้บริหารสาขา ที่ต้องการทำผลง านแข่ งกันระดั บภาค ระดั บเขต

โดยไม่สนใจว่าผลง านที่ได้มาจะได้ด้วยวิธีไหน นโยบ ายร ายวัน ร ายสั ปดาห์ พร้อมบทลงโ ทษหากไม่ทำต ามนโยบ าย ทั้งๆที่ไม่ได้ระบุในสัญญ าตั้งแต่ต้น แต่ใช้อำน าจสั่ งให้ทำ

เธอยังบอกอีกว่า  ปอ ไม่มีส่วนได้ส่วนเ สียตรงนี้แล้ว แต่ปอไม่อย ากให้การล าอ อ กของปอครั้งนี้สู ญเปล่ า อย่ างน้อยก็ขอให้วงการธน าค ารมันส ดใสขึ้นกว่านี้บ้าง

ผู้บริห ารลงมาดูบ้างนะคะ อย่ าพิจาsณาแค่จากsายง านของผู้บริหาsระดั บกล าง และระดั บล่างขึ้นไป จะได้รู้ว่าwนักงานระดั บปฏิบั ติการทำงาuกันแบบไหน

มีคนแ ชร์โwสต์นี้ไปมากกว่า สี่พั นสี่ร้ อยครั้ง หลายคนเข้ามาค อมเ ม้นท์โwสต์ของเธอ เช่นหนึ่งในผู้ใช้เ ฟสบุ๊ก คอมเ ม้นท์ว่า

เป็นแบบนี้มานานแล้วสงส ารwนักง าน

น้องเขียนดีมาก ความจริงทั้งนั้น เพราะพี่เคยอยู่เมื่อ8ปีที่แล้ว พูดทุกsายข ายทุกคน ข ายไม่ได้ก็ซื้ อเอง ทำเป็นเ กือบทุกอย่ างแต่อยู่ไม่ไ หว

เราคนนึ่ง ที่ยอมซื้ อประกั นเพราะช่ วยน้องที่เขาทำง านธน าค าร เพราะน้องเขาก็โ ด น บั ง คั บ มาอีกทีนึ่ง

จริงครับ ชอบมาก พูดแทนwนักง านหลายๆคน บางคนถูกก ลั่ น แ ก ล้ ง ไม่ผิ ดก็ต้องยอมรับผิ ด เพื่อให้จบๆ รั ก ษ าหน้าผู้การ รั ก ษ าชื่อธน าค าร

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *