ไม้มงค ลประจำวันเ กิดเสริมโ ชคล าภเ งินท องเหลือใช้

ไม้มงค ลประจำวันเ กิด เสริมโ ชคล าภ เ งินท องเหลือใช้

วันนี้ขอเชิญชวนทุกท่าน มาปลูก ไม้มงค ลประจำวันเ กิด หากใครอย ากจะเริ่มจัดส วนแต่ไม่รู้จะปลูกต้นอะไรดี ลองนำต้นไม้มงค ลต ามวันเ กิดของสมาชิกในบ้านปลูกดูนะคะ

นอกจากจะมีสวนสวยแล้วยังเ สริมโ ชคล าภอีกด้วยค่ะ

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันอาทิตย์

 

คนที่เ กิดวันอาทิตย์ มักจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะย านสูง ช่วงชีวิ ตในวั ยเด็กอาจไม่สุ ขสบายมากนัด

แต่จะมีฐานะที่มั่ งคั่ งในย ามเติบโต เป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเ หลือเ กื้อกูลผู้ที่ด้ อยกว่า ดังนั้นจึงควรระมั ดระวั งในการใช้จ่ ายอย่ างมาก

นอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยเป็นคนจริงใจ รักเพื่อนพ้อง แต่ทำคุณกับคนไม่ค่อยขึ้น ไม่ค่อยได้รับความจริงใจตอบ ผู้ที่เ กิดวันนี้เป็นคนเ จ้าช ู้แต่ถ้าอย ากจะปล งใจกับใครแล้วก็จะรักจริง

รักการท่ องเ ที่ยว ควรระวั งอย่ างยิ่งเรื่องความใจร้ อนและเชื่ อคนง่าย เพราะอาจสร้ างศั ตรูให้คุณโดยไม่รู้ตัว

ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือไม้ด อกที่มีสีเหลืองหรือสีส้ม เนื่องจ ากเป็นสีที่ถูกโ ฉลกและจะช่วยเ สริมสิริมงค ลแ ก่ชีวิ ต เช่น

โป๊ยเ ซียน : เลือกปลูกด อกสีส้มหรือสีเหลือง จะนำโ ชคล าภเข้ามาให้อย่ ามหาศ าล

กุหล าบ : ช่วยเ สริมเรื่องความสง่ างาม ภ าคภูมิ บริว าร

จำปา : ปลูกไว้จะช่ วยนำโ ชคเ ลี่ยงโ ชค

โกสน : จะช่วยคุ้ มคร องป กปั กรักษ าให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุ-ข

ราชพฤกษ์ : พวงระย้ าจะทำให้บ้านดูสดใส และเ สริมให้มีเ กียรติ มีศั กดิ์ศ รี

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันจันทร์

 

คนที่เ กิดวันจันทร์ มักจะจะเป็นที่รักใ คร่ของคนทั่วไป มีเ สน่ห์ตั้งแต่เ กิด กิริย าดีพูดจาไพเราะอ่อนหวาน

แต่หากเมื่อโ มโ หเมื่อไหร่จะปากร้ าย ส่วนใหญ่มักกำwร้าพ่อหรือแม่ตั้งแต่วั ยเด็ก แต่ก็พึ่งพาญ าติพี่น้องไม่ค่อยได้

เป็นคนเ จ้าน้ำต า ช่ างเอาอกเอาใจผู้อื่นและชอบถูกผู้อื่นเอาใจด้วยเช่นกัน คนเ กิดวันนี้ถือเป็นคนเ จ้าสำsาญ มนุ ษยสัมพัuธ์ดี

มีน้ำใจกับคนรอบข้าง นอกจ ากนี้ยังหล งไ หลในความห รูหsา มีสต ิปัญญ าที่ดี ใ ฝ่รู้ใ ฝ่เรียนและไม่ต กอั บ

เพราะมีผู้ใหญ่ให้ความอุ ปถัมภ์เสมอ แต่ต้องระมั ดระวั งเรื่องการคบคน อาจนำพาความเ ดื อ ดร้ อนมาให้ไม่รู้จบ

ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ค วรปลูกไม้ด อกสีขาวหรือด อกไม้สีเหลือง เพราะจะถูกโ ฉลกมาก เช่นวาสนา : หากปลูกว าสนาราชินี

จะส่งเ สริมให้มีบุ ญสูง ว าสนาอธิ ษฐ านจะส่งเ สริมให้สมหวังดั่งใจ หรือจะเป็นว าสนาชนิดอื่นก็ได้ผลดีทั้งสิ้ น

มะลิ : เ สริมสิริม งคลให้คนในบ้านมีความบริสุ ทธิ์ผุ ดผ่ อง มีแต่คนมาคอยหล งรัก

พลูด่ าง : ปลูกแล้วจะช่วยให้ชีวิ ตเจริญง อกงามเหมือนดั่งเช่นพลูด่ าง

กวนอิม : ส่งผลดีแ ก่ผู้ปลูกในด้ านโ ชคล าภการเ งิน มีฐานะมั่ งคั่ งร่ำร วย

มะม่วง : ช่ วยส่งเ สริมให้ผู้ปลูกและผู้อาศัยมีเ งินท องเ หลือใช้

แ ก้ว : จะส่งเ สริมให้คนในบ้านมีจิ ตใจแจ่มใส สูงค่ า บริสุทธิ์ดุจแ ก้ว เหมือนชื่อต้นไม้

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันอังคาร

 

คนที่เ กิดวันอังค าร มักจะเติบโตและถูกเ ลี้ยงดูโดยคนอื่นหรือญ าติและมักไม่ค่อยเ ชื่อฟังพ่อแม่ในช่วงวั ยเด็ก

ชีวิ ตลุ่ มๆด อนๆขึ้นๆลงๆ เนื่องจ ากมีนิสัยใช้เ งินมือเติบ หากอยู่ในถิ่นไกลบ้านจะทำให้ก้ าวหน้ากว่าอยู่บ้านเ กิด

อุปนิสัยของคนเ กิดวันอังคารจะเป็นคนจิ ตใจกล้ าหาญ บุคลิ กเหมือนพูดจ าไม่ไ พเราะพูดจาไม่เ กรงใจใครไม่เข้ าหูคนฟัง

ทั้งที่เป็นคนจริงใจกับทุกคนแต่ไม่มีศิลปะในการพูด จึงทำให้ไม่มีเพื่อนแท้ รักและชอบง านอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณี ตในง าน

ควรระมั ดระวั งอย่ างยิ่งเ รื่องใจร้ อน เพราะจะทำให้ไม่ประส บความสำเร็จแม้จะตั้งใจทำง าน และควรยั บยั้ งเรื่องการใช้จ่ าย วางแ ผนหรือเรียงลำดั บให้เป็น

ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ด อกไม้สีแดงหรือออกสีชมพู เพราะจัดว่าเป็นด อกไม้ที่ถูกโ ฉลกและจะเส ริมสิริม งคล เช่น

เข็ม : ช่วยให้สม องปลอ ดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี

ชบา : หามาปลูกไว้จะช่ วยให้เ จริญก้ าวหน้า ไ ร้ปัญห าและอุ ปสsรค

กุหล าบ : ช่ วยเ สริมให้สุ ขกายสบ ายใจ มีความเจริญรุ่งเ รืองในชีวิ ตและมีความสง่ าภ าคภูมิ

พญ ายอ : ปลูกไว้จะช่ วยให้การดำเ นินชีวิ ตร าบรื่น ชีวิ ตสมบูรณ์สุ ข

โกสน : เป็นการปลูกเพื่อเ สริมคุณงามความดี สร้ างบุ ญกุศ ลให้ชีวิ ต

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันพุธ(กล างวัน)

 

คนที่เ กิดวันพุธ มักมีโsคประจำตัว พึ่งพาญ าติพี่น้องไม่ได้ แต่ก็ต้องเ กื้อหนุ นญ าติพี่น้องด้วย ชีวิ ตไม่ได้อยู่ดูแลปร นนิบั ติพ่อแม่

มักชอบคบเพื่อนที่อ ายุมากกว่าหรือมีฐานะสูงกว่า ถ้าได้บ วชจะเด่นในวงการศ าสนา อุปนิสัยโดยทั่วไป มีเ สน่ห์ จิ ตใจดี มีน้ำใจ

พูดจาเปิดเ ผยตรงไปตรงมา รักและซื่ อสั ตย์ต่อเพื่อนฝู ง ใจกว้ าง ชอบเรื่องบันเทิงเ ริงใจ ดูเป็นคนเรื่อยเ ฉื่อย

แต่ก็ไม่ใช่คนเ กียจคร้ าน มักเป็นคนหูเบา ขี้ใจน้อย สะเพร่า ควรระวั งเรื่องใจอ่อน เ ชื่อคนง่ายต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ด อกไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจ ากเป็นสีที่ถูกโ ฉลกกับคนที่เ กิดวันนี้

ว าสนา : เมื่อปลูกแล้วจะเ กิดความสุ ขสมหวั งดั่งใจปร ารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย : ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุ ข ผู้ปลูกสุ ขกายสบ ายใจ

พลูด่ าง : ช่วยส่งเ สริมให้มีความเจริญง อกงามในชีวิ ต

โกสน : ช่วยสร้ างบุ ญ เพิ่มคุณง ามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุ ข

ร าชพฤกษ์ : เ สริมด้ านชื่อเ สียง เ กียรติยศ ศั กดิ์ศ รี

กุหล าบ : หากปลูกกุหล าบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุ ขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้ าน

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันพุธ(กล างคืน)

 

คนเ กิดวันพุธกล างคืน มักจะเป็นคนดื้ อรั้ นไม่ยอมฟังใครและไม่ยอมปรั บปรุงแ ก้ไขตัวเอง ชอบเ ชื่อคนที่ไม่จริงใจ แต่คนจริงใจกลับไม่เ ชื่อ มีฐานะลุ่ มๆ ด อนๆ

มีหลักทรั พย์แต่กลับไม่มีเงิ นท องพอใช้จ่ าย มีความรู้ความสาม ารถและมีความตั้งใจสูง แต่ไม่ประส บความสำเร็จ จะตั้งตัวได้ต่อเมื่ออ ายุมากแล้ว

ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ต้นไม้สีเหลือง หรือต้นที่มีด อกไม้สีเหลือง เช่นเดียวกับคนเ กิดวันพุธกล างวัน เช่น

โป๊ยเ ซียน : ปลูกแล้วจะนำโ ชคล าภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

ราชพฤกษ์ : ช่วยเ สริมด้ านชื่อเ สียง เ กียรติย ศ ศั กดิ์ศ รี

ว าสนา : เ กิดความสุ ขสมหวั งดั่งใจปร ารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กุหล าบ : หากปลูกกุหล าบสีเหลือง จะช่วยให้ท่านมีความสุ ขสมบูรณ์ในทุกๆด้ าน

กล้วย : ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุ ข ผู้ปลูกสุ ขกายสบ ายใจ

โกสน : ช่วยสร้ างบุ ญ เพิ่มลักษณะคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุ ข

พลูด่ าง : ส่งเ สริมให้มีความเจริญง อกงามในชีวิ ต

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันพฤหัสบดี

 

คนที่เ กิดวันพฤหัสบดี ทั้งชายและหญิงมักจะมีรูปร่ างสง่างาม และมีสต ิปัญญ าฉล าดหลักแ หลม มีความละเอียดอ่อน ทำง านประณี ต

มีความใ ฝ่หาความรู้อยู่เสมอ พูดจาฉะฉ านเ ชื่อถือได้ เ ชื่อในความคิดของตัวเองจ นไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่น โ กรธง่ายหายเร็วและชอบเอาชนะ

มีความมุ่งมั่นมากหากตั ดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนแปล ง มีความทะเ ยอทะย าน ต้องการชื่อเ สียงเ กียรติย ศและฐ านะ แต่จะมีทุ-กข์เรื่องเพื่อนฝูงและคู่คsองเพราะเป็นคนเ จ้าช ู้

ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ต้นไม้หรือด อกไม้ที่มีสีขาว จะจัดเป็นสีที่ถูกโ ฉลกและเ สริมด วงให้แ ก่คนเ กิดวันพฤหัสบดี เช่น

จำปี : หากปลูกไว้จะช่วยเ สริมเรื่องหน้าที่การง านให้เ จริญก้ าวหน้า

พุด : ส่งผ ลให้ผู้ปลูกและสม าชิกในบ้านมีความแข็งแsง สมบูรณ์ เ จริญมั่นคง

กุหล าบ : เลือกปลูกด อกสีขาว จะช่วยเ สริมในเรื่องความสง่างาม น่านับถือ

มะลิ : เป็นสิริม งคลเ สริมให้คนในบ้านมีจิ ตใจที่บริสุ ทธิ์ผ่ องใส เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันศุ กร์

 

คนเ กิดวันศุ กร์ มักมีบุคลิ กดี มีเ สน่ห์ด้ านการพูด ช่ างเอาอกเอาใจ ป ากหวาน ปล อบประโ ลมเก่ง แต่มักอาภั พในวั ยเย าว์

มีญ าติก็เหมือนไม่มี ส่วนใหญ่กำพ ร้าบิดาตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้ยังเป็นคนรักสวยรักงาม เป็นคนข ี้น้อยใ จ แต่ป ากร้ ายเวลาโ กรธ มีความรู้ความสาม ารถ ไม่ทะเ ยอทะย าน

ชอบใช้ชีวิ ตสง บสุ ข สั นโ ดษ มั่นคง ปลอ ดภั ย ไม่ชอบเ สี่ยงโ ชค มักถูกผู้คนรอบร บก วนข้างเบี ยดเบี ยนพึ่งพาอาศัย

แต่ก็เต็มใจอย ากจะช่ วย ทำง านที่ใช้พsสวsรค์ได้ดีกว่าที่ร่ำเรียนมา อาภั พคู่คsอง แต่ไม่ต กย าก ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ด อกไม้สีแดงหรือสีชมพู สีม่วง ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโ ฉลก เช่น

กุหล าบ : ค วรปลูกกุหล าบสีแดง เพื่อเพิ่มความสง่า ภ าคภูมิ

เ ข็ม : ทำให้ชีวิ ตก้ าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี

โกสน : ส่งผ ลให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุ ข มีบุ ญ

อัญชัน : เ สริมให้มีการประส บความสำเร็จในชีวิ ต

ไม้มงค ลประจำคนเ กิดวันเ สาร์

 

คนที่เ กิดในวันเ สาร์ มักจะเป็นคนกล้ าแ กร่ง ก ล้าได้กล้ าเ สีย พูดจานุ่มนวลไม่เป็น พูดน้อยหรือพูดไม่มีห างเสียง เป็นคนสุ ขุ ม ร อ บ ค อ บ แต่ใจโลเลไม่หนั กแน่น

อุปนิสัยเป็นคนชอบอย ากรู้อย ากลองอะไรใหม่ๆ ดื้ อเ งียบ มีเ ล่ห์เ หลี่ยมแwรวพsาว และในบางครั้งก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากไป

จ นไม่สนใจคนอื่น นอกจ ากนี้ยังชอบง านที่ไม่ต้องเ คร่งเ ครียด มีครอบครัวใหญ่สมบู รณ์ มักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้

ต้นไม้ที่ค วรปลูก คือ ต้นไม้ที่เ สริมโ ชคล าภว าสนาและถูกโ ฉลกให้กับคนเ กิดวันเ สาร์ เช่น

ว าสนา : ทำให้มีแsงบันด าลใจ เกิ ดความสุ ขความสมหวั ง คิดอะไรสมปร ารถนา

มะม่วง : นอกจากจะให้ผลไว้กินแล้ว ยังเ สริมให้ผู้ปลูกร่ำsวยยิ่งขึ้นด้วย

ก วนอิม : ส่งผ ลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มั่นคง มีความร่ำร วย มีเ งินท อง

จำปี : เ สริมให้ประส บความสำเร็จในชีวิ ตการง าน มีความเ จริญก้ าวหน้า

ท่านใดเ กิดวันไหนอย่ าลืมปลูกต้นไม้มงค ลประจำวันเ กิดนะคะ เรื่องแบบนี้ต้องลองเองถึงจะรู้ค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูล : Item2day

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น