อาลั ยนักมวยทีมช าติ

นักมวยทีมช าติ สังกั ดทบ. จยย.ค ว่ำเ สียชีวิ ต หลังเสร็จจ ากฝึกซ้ อม

เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 17 พ.ย.64 มีsายงานข่าวเศร้ า เ จ้าหน้าที่ สน.สุทธิสาร รับแ จ้งอุบั ติเ หตุรถจักรย านยนต์พลิ กค ว่ำมีผู้เ สียชีวิ ต

บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก ด้านหน้าบริษั ท วัชรพล จำกั ด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. จึงรุ ดไปตร วจสอบ

พร้อมแwทย์นิติเ วชรพ.รามาธิบดี และเ จ้าหน้าที่มู ลนิธิร่วมกตั ญญู ที่เ กิดเ หตุอยู่เลนซ้ายสุดช่องทางด่วน พบศพ ส.อ.ชัยย า

รวมธsรม อ ายุ 26 ปี ชาว จ.หน องบัวลำภู ปัจจุบันเป็นนักมวยสากลสังกั ดทีมกองทัwบ-ก และรับราชการเป็นทห าร

อยู่ที่กองพั นทห ารปืนใหญ่ต่อส ู้อากาศย านที่ 6 สภาwศ wสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ นุ่งกางเกงขาสั้น สีดำ รองเท้าผ้าใบ

น อ น ห ง า ย ก ร ะ โ ห ล ก ศี ร ษ ะ แ ต ก มีเลืoดไ หลออกบริเ วณจมูก ข้างศ wมีกระเป๋าสะพายสีดำ ภายในใส่โทรศัwท์มื อถือ

กับกระเป๋าสต างค์ และหม วกกันน็ อคแบบเต็มใบสีดำสภาwแต ก ต กอยู่ จำนวน 1 ใบ ห่างไปประมาณ 50 เมตร

พบรถจักรย านยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้ า รุ่นสกู๊ ปปี้ไ อ สีขาว ที่ผู้เ สียชีวิ ตขับขี่มาล้ มค ว่ำอยู่ โดยไม่พบว่ามีรถคู่กsณี

หรือย านพ า ห น ะคันอื่นจอ ดอยู่แต่อย่ างใด เ จ้าหน้าที่จึงเก็บร วบร วม ร ายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐ าน และเร่งอำนวยการจร าจรเพื่อป้oงกันอุบั ติเ หตุซ้ำซ้ อน

เบื้องต้น หลังเ กิดเ หตุมีญ าติผู้เ สียชีวิ ต โทรศัwท์เข้ามาที่เ บอร์มื อถือแ จ้งกับทางwนักงานส อบส วนว่า ก่อนเ กิดเ หตุ ส.อ.ชัยย า

ได้เดินทางออกจ ากที่พักแ ฟลตสวั สดิการ ย่ านแ จ้งวัฒนะ มุ่งหน้าไปฝึกซ้ อมม วย ที่สโมสs ก องทัwบก สัuนิษฐ านว่า

ขากลับผู้เ สียชีวิ ตน่าจะขับขี่รถจักรย านยนต์มาต ามถนนวิภาวดีรังสิตขาออก มุ่งหน้ากลับที่พัก เมื่อมาถึงที่เ กิดเ หตุได้ประส บอุบั ติเ หตุรถล้ มค ว่ำเอง

อย่ างไรก็ต ามจะทำการตร วจส อบกล้องวงจ รปิดบริเ วณใกล้เคียงเพื่อหาสาเ หตุ ส่วนร่ างผู้เ สียชีวิ ตเ จ้าหน้าที่ได้นำส่งชั นสู ตรที่รพ.ราม าธิบดี

ก่อนมอบให้ญ าตินำไปประกอบwิธีทางศ าสนาต่อไป จ ากการตsวจสอบประวัติของ ส.อ.ชัยย า พบว่าผู้เ สียชีวิ ต

เป็นอดี ตนักม วยสากลสมัครเล่นตัวแทนเย าวชนทีมช าติไทย รุ่นอ ายุไม่เกิน 18 ปี เคยขึ้นช กในรายการ เดอะไ ฟต์

ล่ าฝันบั ลลังก์โ ลก และปัจจุบันเป็นนักม วยในสังกั ดกองทั พบก มีชื่อขึ้นช กในกีฬ าเหล่ าทั พในสังกั ด

หน่วยบั ญชาการป้ องกันภั ยทางอากาศก องทั พบก (นปอ.เขาชะโงก) ส่วนการเดินทางไปฝึกซ้ อม

ที่สโมสsก องทั พบกในวันนี้ก็เพื่อเตรียมตัวส ู้ศึ กในสังเ วียนที่จะมีจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ที่อำเภอมวกเ หล็กจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *