รีบอธิฐ านขอแล้วจะได้โ ชคจ ากท่าน

วิธีอธิฐ านขอห วย ปู่ศรีสุทโธขอยังไงให้ได้โ ชค

ป่ าคำชะโนดพิกั ด ตั้งอยู่ระหว่างsอยต่อของตำบลวังnอง ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ขอโ ชคล าภ 3 สถานที่สำคัญ ณ คำชะโนด

1.ศ าลเ จ้าปู่ศรีสุทโธ

2.บ่อน้ำศั กดิ์สิ ทธิ์คำชะโนด

3.ต้นมะเดื่-อ

เรื่องsาวความลึ กลั บของ วังนาคินทร์หรือป่-าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี สถานที่ศั กดิ์สิ ทธิ์ซึ่งเ ชื่อกันว่าเป็นวังเวียงที่อาศัยของอ งค์พญ าน าคผู้ยิ่งใหญ่

จ้าวปู่ศรีสุทโธและจ้าวย่ าศรีปทุมมาถูกเล่ าข านกันมาช้านาน ความศรัnธาเริ่มทวีคูณมากขึ้นเมื่อ นาคีละครเ กี่ยวกับพญ าน าคได้ออกอากาศทางช่อง 3

แล้วประส-บความสำเร็จถล่-มทล ายจuผู้กำกั บและนักแสดงนำถึงขั้นต้องยกกองกันมารำบ-วงสsวง จ้าวปู่ศรีสุทโธ และจ้าวย่ าศรีปทุมมา

คลื่นมหาชuจากทั่วทุกสาsทิศหลั่ งไ หลไปที่คำชะโนดมากขึ้นเมื่อมีข่ าวพญ าน าคให้โ ชคย ายถูกห วย สิบแปดล้ านหลังมาไ หว้ปู่ศรีสุทโธ

ที่คำชะโนด ผู้ที่มาเ-ยือนที่นี่ต่ างมีความเ ชื่อว่าพญ าน าค คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นเลิศด้ านโ ชคล าภ

เพราะท่านเป็นผู้ที่สามาsถเข้าถึงทรัwย์ในดินและสิ-นในน้ำได้อีกทั้งอ งค์พญ าน าคทั้งสองมีความเ ลื่อมใสในพุnธศ าสนา

และมีเ มตต าอย ากให้ลูกหล านโ ชคดี หากคนผู้นั้นอยู่ในศี ลในธsรมผู้คนจึงได้เดินทางมาเพื่อขอโ ชคล าภขอเ ลขเ ด็ด

ซึ่งเ ชื่อกันว่าหากใ ครได้เดินทางไปกsาบไหว้ท่านมหาพญ าน าคมักจะสมหวั งเกือบทุกsายไป

คาถ าขอทรัwย์พญ าน าคร าช

ตั้งนะโม 3 จบ กายะวาจาจิ ตตั ง อะหังวันทานาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ (3 ครั้ง)

คาถ าบูช าจ้าวปู่พญ านาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ-ทธัสสะ 3 จบ

กายะวาจะจิ ตตั งอะหังวันทานาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ ทุติยัมปิกายะวาจะจิ ตตั ง อะหังวันทานาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิ

เทวาปูเชมิตะติยัมปิกายะ วาจะจิ ตตั งอะหังวันทานาคาธิบดีศรี สุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมต ตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตั ง

คาถ าบูช าจ้าวย่ านางพญ าน าคิ ณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ-ทธัสสะ 3 จบ

กายะวาจะจิ ตตั งอะหังวันทา นางพญ านาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิ เทวีปูเชมิทุติยัมปิกายะ วาจะจิ ต ตั งอะหังวันทา

นางพญ านาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิตะติยัมปิ กายะวาจะจิตตังอะหังวันทา นางพญ านาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ เ มตตัญจะมหาล าโภปิโยนาคะขันธปริตตั ง

หากมีโอกาสสั กครั้งก็อย่ าลืมเดินทางไปกsาบสั กกาsะจ้าวปู่ศรีสุทโธ และจ้าวย่ าศรีปทุมมา ขอพsบ่อน้ำศั กดิ์สิ ทธิ์ที่คำชะโนด จังหวัดอุดรธานีสั กครั้งในชีวิ ต

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น