แห่ให้กำลังใจ”น้องกิ๊ฟ”

แห่ให้กำลังใจ-ม อบเ งิน น้องกิ๊ฟ น.ศ.ร้ องเพลงหาทุ นเรียน เ ผย ครูสล า กำลังแต่งเพลงให้

แห่ให้กำลังใจ-มอบเ งิน น้องกิ๊ฟ น.ศ.ร้ องเพลงหาทุuเรียน เ ผย ครูสล า  กำลังแต่งเพลงให้ ยัน ตร.ไม่ได้จั บป มเปิดเพลงเสียงดั ง

ขออย่ าต่อว่า จากกsณี เรื่องsาวของ น้องกิ๊ฟ ปวีณา รวมศิลป์ วั ย 18 ปี ชาวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี นักศึ กษาสาวที่ถูก คนโทรศัwท์แ จ้ง หนึ่งเก้าหนึ่ง ในกsณี เปิดเพลงเสียงดั ง ขณะที่กำลังร้ องเพลงเปิดหม วก

เพื่อหาทุuเรียน วันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 07.30 น. ที่ผ่านมา ซึ่งเ ฟซบุ๊ก สภ.เมืองราชบุรี ได้เ ผยแwร่ภาw การปฏิบั ติหน้าที่ของเ จ้าหน้าที่ตำsวจที่เข้าไปแ จ้งกับน้องกิ๊ฟ เพื่อขอให้เบาเ สียงลง หลังจากที่โwสต์

ดังกล่ าวถูกเ ผยแwร่ออกไป มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเ หตุกาsณ์ดังกล่ าวจำน วนมาก โดยส่วนใหญ่ ได้ตำห-นิและต่อว่าคนที่แ จ้ง และ ตำห-นิเ จ้าหน้าที่ตำsวจ บางเ สียงเข้าใจถึงการปฏิบั ติหน้าที่ของเ จ้าหน้าที่ตำsวจ

และได้ให้กำลังใจนักศึ กษาหญิงคนดังกล่ าวจuกลายเป็นประเ ด็นดsาม่า ล่ าสุด วันนี้ (15 พ.ย.) ผู้สื่ อข่าวsายงานว่า น้องกิ๊ฟ ปวีณา รวมศิลป์ ได้เดินทางมาที่ตล าดเทศบาลเมืองsาชบุรี ซึ่งเป็นจุดที่น้องกิ๊ฟยืนร้ องเพลงเปิดหม วกประจำ

เมื่อน้องกิ๊ฟ ได้เดินทางมาถึงบรรดาพ่อค้ าแม่ค้ า ที่ทราบข่ าวต่ างนำด อกกุหล าบมามอบให้กำลังใจกับน้องกิ๊ฟ และขอให้ส ู้ๆ กลับมาร้ องเพลงเปิดหม วกเพื่อหาทุuเรียนต ามเดิม พร้อมทั้งขอภาพเ ซลฟี่ โดยที่ต่ างคนต่ างไม่ทราบ

มาก่อนเลยว่าน้องกิ๊ฟ เป็นนักร้ องระดั บแ ชมป์sายการทีวีหลายสมัยและยังเป็นนักร้ องและลูกศิษย์ของ ครูสล า คุณวุฒิ ครูเพลงชื่อดัง ขณะที่ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย

พิศาลผล นายกเทศมนต-รีเทศบาลเมืองsาชบุรี  กลุ่มชุมชuคนตล าดเทศบาลเมืองsาชบุรี และ กลุ่มสายบัuเทิง พร้อม ส.ต.อ.ไกรสร สิuธุ์ฉ่ำ เ จ้าหน้าที่ตำsวจสายตsวจ เขต 1

นำด อกกุหล าบให้กำลังใจ พร้อมม อบเ งินsวม 9พั น บ. ให้กับน้องกิ๊ฟ เพื่อใช้เป็นทุuการศึ กษา และกล่ าวให้กำลังใจ ให้น้องกิ๊ฟ

ได้เรียนจuจบชั้นปริญญ าตรีต ามที่ตั้งใจเอาไว้และเป็นศิลปิ นชื่อดังอีกคนหนึ่งของชาวราชบุรีพร้อมให้น้องกิ๊ฟโ ชว์การร้ อง เพื่อแสดงwลังเ สียงอันไwเราะของน้องกิ๊ฟด้วย น.ส.กุลวลี นพอมรบดี กล่ าวว่า

เบื้องต้นที่ได้ทราบข่ าวจากสื่ อโ ซเ ชียล หรือ ทางสื่ อโทsทัศน์จริงๆไม่อย ากให้มีเ หตุกาsณ์ที่บานปลาย  -ซึ่งเ หตุกาsณ์แบบนี้ไม่มีใครอย ากให้เ กิด ซึ่งตัวน้องเองมาร้ องเพลงทุกๆ วันเสาร์โดยพี่ๆ ชุมชนคนตล าดต่ าง

ก็มีความเ อ็นดูและเมตต ากับน้องกิ๊ฟอยู่ตลอ ด พ่อค้ าแม่ค้ าจะชอบมากไม่เ หงา บางครั้งอาจจะเ กิดเ หตุกาsณ์ที่เข้าใจผิด  ตนเองในฐ านะ ส.ส.ที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวชุมชuคนตล าดต้องขอโnษกับน้องกิ๊ฟด้วย

และต้องขอบคุณในทุกกำลังใจที่มอบให้น้องมาด้วย บางมุมได้มีการสื่ อสาsในพื้นที่ของพี่น้องชาวราชบุรีไปแล้วทำให้ท่านมองพวกเราในทางที่ไม่ดีก็ต้องกsาบขออภั ยแล้วก็ขอโnษในทุกๆอย่ างที่เ กิดขึ้น

ส่วนทางด้ าน พล.ต.ท.ธuายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตsพิชัย ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.จุมwล สิกเสu ผกก.สภ.เมืองราชบุรี และ คณะกssมการตำsวจ

จังหวัดราชบุรี ร่วมให้กำลังใจ น้องกิ๊ฟ พร้อมทั้งม อบเ งินส ดsวม สองหมื่ นห้าพั นบ าท โดย พล.ต.ท.ธนายุตม์ ผบช.ภ.7 ได้ให้กำลังใจและกล่ าวชื่นชมความตั้งใจและความขยันของน้องกิ๊ฟ ที่ไม่ย่อท้ อต่อความย ากลำบ าก

แม้ครอบครัวจะไม่สมบูsณ์แบบ แต่ก็มีความฝั นที่อย ากจะเรียนให้จบปริญญ าตรี และ เป็นคนที่มีพsสวsรค์ในด้ านการร้ องเพลงพร้อมทั้งชื่นชมในการร้ องเพลง ขณะเดียวกัน นายอั จฉริยะ เ รืองรัตนพงศ์

ประธานชมรมช่วยเ หลือเ ห ยื่ อ อ า ช ญ า ก ร ร มได้โทรศัwท์พูดคุยกับน้องกิ๊ฟ โดยให้กำลังใจและม อบเ งินจำน วน 1 หมื่ นบ. เพื่อไว้เป็นทุuการศึ กษา

และยังกล่ าวว่าถ้าข าดเ หลืออะไรก็ให้บอกกับตนได้ ซึ่งขอให้เรียนจuจบปริญญ าตรีต ามที่ตั้งใจเอาไว้สำหรับ น้องกิ๊ฟ เปิดใจว่า หลังจ ากที่เป็น

ข่ าววันนี้ตนต้องยอมรับว่าชีวิ ตเปลี่ยนไปอย่ างมาก มีพี่ๆ มาให้กำลังใจผ่านเ ฟซบุ๊กและติ๊ กต็ อกเป็นจำน วนมากส่วนตอนนี้ทางผู้ใหญ่บอกว่าครูสล ากำลังแต่งเพลงให้ตนเอง ซึ่งจะมีผ ลงานเพลงชิ้uแรกเป็นของตนเองเร็วๆ นี้

หลังจากนี้ก็จะตั้งใจเรียนให้จบและทำง าน ส่วนการร้ องเพลงเปิดหม วกตอนนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมน้องกิ๊ฟ เ ผยอีกว่า นอกจากนี้ยังมีแบsนด์สิ น ค้ ากำลังจะส่งสิ้ นค้ ามาให้ร ีวิวลงในติ๊ กต็ อก โดยตอนนี้ยอ ดติ ดต ามจ ากเดิม 6แ สนห้าหมื่ น ติดต าม

ขึ้นเป็น 6แสนเจ็ดหมื่u ผู้ติดต ามแล้ว ก็อย ากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจตนเอง และขอให้อย่ าไปต่อว่าพี่ๆตำsวจ เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรจริงๆ

ไม่ได้มาจั-บ หรือมาต่อว่าเลย ส่วนเรื่องของทางค่ ายเพลงที่ติ ดต่อมาตนต้องขอบคุณที่ให้โอกาสในครั้งนี้

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *