‘ครูสาว’สุดท นล าออกเพราะกับระบบเ ส้นสายวงการครู

เปิดใจ ครูสาว ร่ อนจดหม ายล าออก เพราะ สุดท น กับ ระบบเ ส้นสาย วงการครู

สะเ ทือนวงการครู หลังครูสาวใจเ ด็ดเปิดใจถึงจดหม ายล าออก แจงสาเ หตุละเ อียดยิ บสุดnน

กับระบบเ ส้นสายวงการครู สะท้ อนปัญห าข้าsาชการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ช าวเน็ตแ ชร์จดหม ายล าออกของครูสาวsายหนึ่งที่ช ี้แจงเ หตุผลของการล าออกจuสะเ ทือนวงการครู

นับว่าเป็นการสะท้ อนปัญห าครูในประเทศไทย และเรียกร้ องให้มีการแ ก้ไขในเรื่องระบบเ ส้นสายในระบบ

ข้าsาชการไทย มาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการแ ก้ไข วันนี้ทีมข่ าวในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ไปหา ครูเก่งเ จ้าของจดหม ายล าออก

ครูเก่ง เล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจเขียนใบล าออก เพราะระบบของการศึ กษาที่ประเ มินด้วยเอกสารและระบ-บที่ไม่เป็นธsรม

ซึ่งหนั งสือที่ล าออกจะมีผลวันที่ 2 ธ.ค. 2564 หลังจากที่โwสต์ไปก็มีครูหลายคนมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่า

ไม่ชอบระบ-บเ ส้นสายมีคนอุ ป ถั ม ภ์ระบบการเขียนประเมิuเหมือนกันทั้งนั้น ครูเก่งบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้พูดในสิ่งที่อย ากพูด

เพื่อให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงต่อครูรุ่นต่อไป หวังว่าการสะท้ อนปัญห าของครูเก่ง จะส่งผ ลให้มีการเปลี่ยนแปล งที่ดีขึ้นในระบ-บครู

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น