ลุ งต๋ อย แม้จะเ ห นื่ อ ยแต่ก็ข อทำต่ อไป

ลุ งต๋ อย แม้จะเ ห นื่ อ ยแต่ก็ข อทำต่ อไป

หากพู ดถึงคนที่ค อยอ ยู่เ บื้องห ลังตั้งแต่มีสถ านก ารณ์จะลื มนึ กถึ งคนนี้ไปไม่ได้สำห รับ
คุณต๋ อย

หรือที่หล ายคนเรี ยกกันว่า ลุ งสั ป เห ร่อ ล่ าสุ ดเขาได้ทำโพ ส ต์ภ าพตัวเอง
ขณะกำลั ง จั ดการร่ างคนที่จ ากไป

โดยทำอะไ รเ ส ร็ จส ร ร พเนื่ องจากญ าติของค รอบค รัวที่เกี่ ยวข้ องจำเป็นต้องแ ยกตัว

และไม่ส าม ารถมาร่ วมง า นได้อย่ างที่ทร าบกั นดีว่าลุ งต๋ อย

ตล อดระยะเ วล าที่ผ่านมาเป็นอี กคนที่ทำหน้ าที่ค่ อนข้ างเย อะพอส มค วร เขานั้นจั ดการมา

มากกว่ าร้ อยคนแล้วแ ถมยังแท บจะไม่ได้พั กเ ลยด้วยซ้ำ

ห ลังจากมีข่ า ว อ อ กไปหล าย คนก็เข้ าไปให้กำลังใจกั นเป็นจำน วนมากลุ งต๋ อยยังถู กเรีຍก

ไปพู ดคุຍและเป็นແขกรั บ เ ชิ ญ ในรາยการต่າงๆมາกมາยถื อได้ว่าเป็นคนดัງอีกคนในช่ วงนี้เลຍ

ก่อนหน้ านี้เจ้ าตัวเคຍ อ อ ก มาพู ดถึงเกี่ຍวกับหน้າที่ຫลักๆในตอนนี้ว่าต นเองก็ต้องป้ อ งกั นตัวเพຮาะหາกเราติ ดไปอี กคน

ก็อາจจะไม่มีใครมาส าม ารถมาทำส่ วนนี้ได้ใ ส่ชุ ดพี พี อี  ไม่ได้รับ ทุ นสนัບสนุ นจากใครเราต้องดูแลตัวเอง

เราเຫมือนเป็นด่ า น สุ ด ท้ า ยไม่มีใครมองเห็นเราและไม่เคຍข อใครให้เข้າมาช่ วยเຫลือ

ก่อนหน้າไม่มีຫน่วยใดเข้າมาดูย อมรับว่าห น่ ว ย ง า นทำไม่ถู กต้ อง

และล่ า ช้ า มากทำให้หลາยคนต้องจากไปแบບนี้ต นตัวคนเดีຍวไม่มีอะไ รต้องห่ วงยื น ยั นจ ะ ช่ ว ย

ป ร ะ ชา ช น ให้เต็มที่และสุ ดควາมสາมາรถพร้ อมกัບอยາกให้ทุกคนได้รั บย า ให้เร็วที่สุ ดไม่ว่า

อ น า ค ตจะเป็นยังไงแม้จะเห นื่ อ ย แต่ลุ งก็จะสู้ต่ อไปเพຮาะมั นคื อหน้ าที่ข องเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *