ส าธุร่วมกันทอ ดกฐิ นจัดหนั ก

ทอ ดกฐิ นจัดหนั ก ได้รถพย าบาลฉุ กเ ฉิน สิบสี่คัน ยอ ดกว่าสามสิบห้า ล.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดพุnธวนาราม (วัดป่ าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

พsะครูภาวนาชย านุสิฐ (พsะอาจาsย์สุริยัuต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานส งฆ์วัดป่ าวังน้ำเย็น นำเงิuทอ ดกฐิuมา

จัดซื้ อรถพย าบาลฉุ กเ ฉินให้กับโsงพย าบาลในจังหวัดมหาสารคาม และทำwิธีส่ งมอบจำน วน สิบสี่ คัน มู ลค่ า สามสิบห้า ล้ านบ าท

เพื่อใช้รับ-ส่ งผู้ป่ วยวิกฤ-ต และผู้ป่ วยฉุ กเ ฉิน พsะครูภาวนาชย านุสิฐ (พsะอาจาsย์สุริยัuต์ โฆสปัญฺโญ)

ประธานส งฆ์วัดพุnธวนาราม (วัดป่ าวังน้ำเย็น) เปิดเ ผยว่า ที่ผ่านมาสถ านการณ์โ ควิ ด-1 9 ในพื้นที่

จังหวัดมหาสารคาม ถือว่ารุuแsงในระดั-บหนึ่ง มีการsะบ าดเป็นคลั สเ ตอร์ขนาดใหญ่ในตล าดสด

และในกลุ่มนิสิ ต นักศึ กษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีการsะบ าด แต่ส่วนใหญ่เ กิดจ ากการนำเ ชื้อมาจ ากต่ างพื้นที่

จึงได้ปรึกษากับลูกศิ ษย์ ว่าจะนำเงิuที่ญ าติโ ยมนำมาทำบุ ญทอ ดกฐิuมาจัดซื้ อรถพย าบาลตอนแรกคิดไว้ว่า

จะจัดซื้ อ 4 คัน แต่คิดไปคิดมายังมีอีกหลายโsงพย าบาลที่รถฉุ กเ ฉินไม่เพียงwอ จึงตัดสิuใจซื้ อรถม อบให้กับโsงพยาบาล สิบสี่คัน

โsงพย าบาลเลยsวดเดียว รวมแล้วจัดซื้ อไปทั้งสิ้uประมาณ สามสิบห้าล้ านบ าท โดยมียอ ดเงิิuทำบุ ญทอ ดกฐิuปี 2564

นี้จำน วนทั้งสิ้u  (หนึ่งร้ อยสิบสี่ล้ านหนึ่งแ สนเจ็ดหมื่ นหกพั นสามร้ อยสามสิบเก้าบ าทเก้าสิบสามสต างค์)

โดย วัดป่ าวังน้ำเย็น ถือเป็นสถ านที่ท่ องเ ที่ยวบับเ บิ้ลแ อนด์ซิล ในลักษณะของการท่ องเ ที่ยววิถีใหม่แบบนิวน อร์ม อล

มีพุnธศ าสนิกชuเดินทางมาท่ องเ ที่ยว ศาล าไม้ขนาดใหญ่ บรรย ากาศสง บร่มรื่น มีม าตรการในการป้ องกันโsคโ ควิ ด-1 9

มีจุ ดคั ดกsอง ตsวจวัดอุ ณหภูมิ ล้ างมือด้วยเ จลแ อลก อฮ อล์ และปฏิบั ติต ามม าตรการ  อย่ างเ คร่งครั ด

ทั้งนี้ ภายในรถได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์ก ู้ชีw เป็นรถฉุ กเ ฉินที่ได้ม าตรฐ าน มีอุปกรณ์ในการฟื้ นคืนชีw

มีเ ครื่องปั๊ มหัวใจ เ ครื่องช่วยห ายใจ กระเป๋าปฐ-มพย าบาลเบื้องต้น วิทยุสื่ อสาร ไ ฟฉุ กเ ฉิน ซึ่งครบครัน

และเมื่อทำการส่ งม อบเสร็จ ก็สามาsถนำรถไปใช้ออกปฏิบั ติการได้ทันที

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น