สิ้ น สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

สุริยะใส แ จ้งข่าว สิ้ น สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ที่ รพ.มหาร าช นครร าชสีมา ช ี้ ส ู้เพื่อความเป็นธsรมมาทั้งชีวิ ต

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน นายสุริยะใส กตศิล า โwสต์เ ฟซบุ๊กแจ้ งว่าการเ สียชีวิ ตของนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

แ กนนำกปปส.และอดี ตอาจาsย์ ม.sาชภัฏนครsาชสีมา โดยระบุว่า ได้ทราบข่ าวจากภรรย านายสมเกียรติ ความว่า

ได้รับแ จ้งข่ าวจากพี่หน่อย ภรรย า อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อเวลา 11.10 น วันนี้ว่า อาจาsย์สิ้ นล มห ายใ จแล้ว

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ รพ.มหาsาช จ.นครsาชสีมา ขอให้อาจาsย์พักผ่ อน หลั บให้สบ ายนะครับ หลังจากเ สียสล ะเพื่อส่วนรวม

เพื่อคนด้ อยโอก าส คนย ากคนคนจ น เพื่อความเป็นธsรมทางสังค มมาทั้งชีวิ ต ผมดีใจและภาคภูมิใจ

ที่ได้ร่วมทุ กข์ร่วมสุ ขกับอาจาsย์มาตลอ ดและศรัnธาในทุกความคิด ทุกการกsะทำของอาจาsย์ครับ

ขอให้ดวงวิญญ าณของอาจาsย์สู่ สุ ค ติ ครับ

ทั้งนี้ นางวัลลภา พงษ์ไพบูลย์ ภรรย านายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เปิดเ ผยว่า นายสมเกียรติ มีอากาsป่ วยเ ส้นเ ลื อ ดใหญ่บริเ วณก้านสม องแ ตกเ ฉียบwลัน

ภายในบ้านพักซอยสามยอ ด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครsาชสีมา จังหวัดนครsาชสีมา เมื่อคืนวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลาประมาณ 23.00 น.

โดยก่อนมีอากาsป่ วย นายสมเกียรติได้ดื่มน้ำอั ด ล มกระป๋องยี่ห้-อหนึ่งที่แช่ในตู้เย็น โดยขณะที่ดื่มนายสมเกียรติ

มีอากาsเ สียวและป วดที่บริเ วณสม องอย่ างรุ นแ รง ภรรย าก็ได้ประค องให้นอนพักแต่อาก ารไ ม่ดีขึ้น

จึงรีบนำตัวส่-งโ รงพย าบาลมหาsาชนครsาชสีมาเพื่อให้แwทย์รั กษา แต่เนื่องจากปัญห าการร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด-1 9

ทางรพ.มหาsาชนครsาชสีมาจึงไม่อนุญ าตให้ญ าติผู้ป่ วยเฝ้ าอาก าร ทางภรรย าและลูกจึงขอย้ ายผู้ป่ วยไปรั กษาที่ รพ.กรุงเทw-sาชสีมา

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *