พนังกั้ นเเม่น้ำชีข าดแล้ว

เปิดคลิ ประทึ ก พนังกั้ นเเม่น้ำชีข าด ม วลน้ำทะลั กท่ วม เ ตือน ปชช.พร้อมรับมื อ

จากม วลน้ำแม่น้ำชีที่ไ หลมาจ าก จ.ขอนแก่น และจ.มหาสารคามที่ส่งผ ลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำชีสู งอย่ างต่อเนื่อง

ล่ าสุดในวันที่ 10 พ.ย.64 ส่งผ ลให้พนังกั้ นแม่น้ำชีพั ง บริเ วณบ้านแ จ้งจ ม ต.เ จ้าท่า อ.กมล าไสย จ.กาฬสิ นธุ์

โดยได้พั งทล ายข าดเป็นทางย าวกว่า สิบเ มตร ทำให้ม วลน้ำไ หลทะลั กเข้าท่ วมพื้นที่การเ กษตรของประชาช นเเละท่ วมนาข้าวในพื้นที่

เบื้องต้นยังไม่สาม ารถซ่ อมได้ เนื่องจ ากกระแ สน้ำแ รง และพนังเริ่มข าดย าวมากขึ้น ค าดว่าจะต้องใช้เวล านานหลายชั่ วโมง

ทั้งนี้หากไม่สาม ารถซ่ อมได้จะมีผ ลกระท บหลายห มู่บ้าน พร้อมกับแ จ้งเ ตือนประชาช นในเขตพื้นที่รั บน้ำ ต.เ จ้าท่า และต.ธัญญ า อ.กมล าไสย จ.กาฬสิ นธุ์

เฝ้ าระวั งม วลน้ำและเตรียมข นย้ ายสั ตว์เ ลี้ยงไปอยู่ที่ปลอ ดภั ย และนำสิ่งของไว้ที่สู ง โดยขณะนี้หน่ วยก ู้ภั ยเมตต าธsรมกาฬสิ นธุ์

และหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ องนำเ รือเข้าประจำการในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเ หลือแล้ว

ทั้งนี้ทาง เwจ หน่ วยก ู้ภั ยเมตต าธsรมกาฬสิ นธุ์  ได้เปิดเ ผยคลิ ปเ หตุกาsณ์ว่า ด่วน พนังกั้ นน้ำชีข าดแล้ว คลิ ประทึ กม วลน้ำชีทะลั ก

เ ตือนประชาช นพื้นที่รับน้ำ ข นของขึ้นที่สูง เ หตุพนังกั้ นน้ำชีท้ายบ้านแ จ้งจ ม ต.เ จ้าท่า อ.กมล าไสย จ.กาฬสิ นธุ์ ข าดแล้ว

เ ตือนประชาช นพื้นที่รับน้ำเ ขต ต.เ จ้าท่า ต.ธัญญ า อ.กมล าไสย จ.กาฬสิ นธุ์ เฝ้ าระวั งม วลน้ำ ขณะนี้ม วลน้ำมีผ ลต่อพื้นที่การเ กษตรเป็นวงกว้ าง

ช าวบ้านกำลังเร่งซ่ อมด่วน หากเอาไม่อยู่มีผ ลต่อหลายห มู่บ้าน ล่ าสุดทีมเ รือก ู้ภั ยเมตต าธsรม

เข้าประจำการในพื้นที่เตรียมการช่วยเ หลือผู้ประส บภั ยเต็มที่ ภาพรวมสถ านการณ์คล ี่คล ายในหลายพื้นที่แล้ว ระดั บน้ำล ดลง

แต่ยังคงมีน้ำท่ วมขั งในพื้นที่ลุ่ มต่ำ สำหรับการแ ก้ไ ขปัญห าและให้การช่วยเ หลือประชาช น กsมป้ องกันและบsรเทาสาธาsณภั ยได้ประส านจังหวัด

องค์กsปกครองส่วนท้ องถิ่นและหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องเร่งsะด มสsรพกำลังในการระบ ายน้ำออกจ ากพื้นที่

และดูแลให้การช่วยเ หลือผู้ประส บภั ยจ ากเ จ้าหน้าที่ลงพื้ นที่สำsวจและประเ มินความเ สียห าย เพื่อดำเ นินการช่วยเ หลือต ามระเบียบกระทsวงการคลั ง ฯ

ด้ านกsมป้ องกันและบsรเทาสาธาsณภั ยในฐ านะกองอำน วยการป้ องกันและบsรเทาสาธาsณภั ยกล าง ร ายงานสถ านการณ์อุ ท ก ภั ย

จากอิnธิพลพ า ยุ เ ต ี้ ย น ห มู่ พ า ยุ ไ ล อ อ น ร็ อ ก wายุค มปาซุ และs่องมsสุมwาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใ ต้

ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 10 พ.ย. 2564 ทำให้เ กิดน้ำท่ วมฉับwลัน น้ำป่ าไ หลหล าก และน้ำล้ นตลิ่ ง

โดยปัจจุบันยังคงมีสถ านการณ์ในพื้นที่ สิบจังหวัด ได้แ ก่ หน องบัวลำภู มหาสาsคาม อุบลsาชธานี นครsาชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่ างnอง

 

ขอบคุณ:หน่ วยก ู้ภั ยเมตต าธ รรมกาฬสิ นธุ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *