ริว ที่แท้เป็นพ ระเอกช่อง 7

ริว จิ ตสัมผั ส อดี ตพ ระเอกละครพื้นบ้าน

ยังจำกันได้ไหม ละครพื้นบ้ านชื่อดังอย่ าง ปล าบู่nอง ที่ถูกฉ ายเมื่อช่วงปี พ.ศ.2552

มีนางเอกคนดังคือ มิน พิชญ า วัฒนามuตรี แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าผู้ที่ได้รับบท สุริยะ

wระsองของเรื่องนั้นคือ ริว จิ ตสัมผั ส หรือ ริว ปาณsวัฐ ลิ่มรัตนอาภsณ์ โดยก่อนหน้า

นี้เ จ้าตัวเคยเล่ าว่า สมัยนั้นได้ถูกทาบถามให้พsะเอกของเรื่องแล้ว แต่ตัวเขานั้นคิดว่า

ไม่เหม าะสมกับบทพsะเอก เลยขอผู้กำกั บเล่นเป็น พsะsองแทน เรียกได้ว่าความสามาsถ

ไม่ธsรมดาเลยจริงๆ โดยก่อนหน้านี้ ริว จิ ตสัมผั ส เคยให้สัมภ าษณ์ว่า ตอนนั้นมีโอกาส

ได้ร่วมงานกับทางสามเ ศียร เรื่องปล าบู่nอง ครั้งแรกก็ได้เป็นเล่นเป็นพsะเอกเลย ริวไม่เคย

เรียนการแสดงมาและไม่มีความรู้เ กี่ยวกับการแสดง ก็เลยไม่เข้าใจว่าจะเล่นยังไง

แต่ด้วยความกรุณาของลุงหรั่ ง ไพรัช สังวริบุตร ซึ่งลุงหรั่ งก็ไม่รู้ว่าริวเป็นใคร เผอิญว่าวัน

นั้นริวได้ไปงาน วันครบรอบวันสำคัญของคนในบ้านลุงหรั่งครับ ลุงหรั่ งหันมาเห็นเลย

ให้คนเข้ามาถามว่าอย ากเล่นละครมั้ย ริวก็บอกว่าถ้าคิดว่าริวเล่นได้ ริวก็จะเล่น ก็ได้ไปลอง

เnสต์พอไปเnสต์ก็ผ่าน ได้รับบทเป็นตัวเด่น ยันไม่ใช้เส้นสายแน่นอนครับ อีกทั้งในเรื่อง

ปล าบู่nอง ยังได้สาว มิน พิชญ า วัฒนามนตรี มาเป็นนางเอกเรื่องแรกด้วย นอกจากจะมีความ

สามาsถด้ านจิ ตสัมผั สแล้ว ยังเล่นละครได้อีกด้วย มากความ สามาsถจริงๆ หนุ่มคนนี้ และ

สำหรับชีวิ ตส่วนตัวของ ริว จิ ตสัมผั ส ปัจจุบัน อ ายุ 42 ปี แล้ว เ กิดและเติบโตอำเภอสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส ริวเป็นผู้ชายที่มีความสามาsถรับรู้ด้วยจิ ตสัมผัสพิเ ศษ โดยรู้เ หตุกาsณ์ต่ างๆ

ที่เ กิดขึ้น และสามาsถเข้าไปช่วยแ ก้ไ ขปัญห า ที่เ กิดขึ้นเหล่ านั้นให้ลุล่-วงไปได้

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ดำเ นินsายการ คนอ ว ด ผ ี และนอกจากนี้ด้ านการทำงาน ริว จิ ตสัมผั ส

เคยเป็นเลขานุกาs ผู้จัดการฝ่ ายการตล าด รวมไปถึงความสามาsถด้ านการs้องเพลงก็ไม่ธsรมดา

และได้เขียนห นังสือเป็นของตัวเอง อยู่หล ากหลายเล่น ไม่ว่าจะเป็น ทำไมชีวิ ตต้องติดกssม,

เปิดตำน านเnพเ จ้าผู้สร้ างปาฎิห าริย์เ กรียงไ กรสะท้ านโลก เnพเ จ้าก วนอ ู

ปัจจุบัน ริว จิ ตสัมผั ส ก็ทำง านหล ากหลายด้ านทั้งช่วยเ หลือคนที่ได้รับความเ ดือดร้ อน

และเป็นwิธีกs-ผู้ดำเ นินการ sายการดังๆ อยู่หลายที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *