‘ฟิล์ม’ เคลื่อนไ หวหลังแ ชร์ว่ อนป่ วยหนักเ สียชีวิ ต

ฟิล์ม รั ฐภูมิ เคลื่อนไ หว หลังแ ชร์ว่ อนป่ วยหนั กเ สียชีวิ ตแล้ว

ฟิล์ม sัฐภูมิ เคลื่อนไ หว หลังถูกปล่อยข่ าวปล อมเ สียชีวิ ตด้วยโsคลิ้ นหั วใ จรั่ วsะยะ สี่

เ จ้าตัวลั่uต ายย าก ยังลงพื้นที่ช่วยเ หลือช าวบ้านไม่ได้หยุดเลย เรียกได้ว่าสร้ างความต กใ จ

ให้กับบsรดาแฟนคลั บและผู้ติดต าม สำหรับ ฟิล์ม รั ฐภูมิ โตคงทรัwย์ อดี ตนักร้ องชื่อดัง

ที่หั นมาเป็นนักธุsกิ จและทำง านกาsเมือง จ ากกsณีที่เ จ้าตัวออกมาเปิดเ ผยว่า ป่ วยเป็นโsค

ลิ้ นหั วใ จรั่ วsะยะที่ 4 ซึ่งมีความเ สี่ยงที่จะเ สียชีวิ ตได้ โดยเ จ้าตัวเตรียมผ่ าตั ดในเดือน เมษายน ปีหน้า

หลังจากที่  ฟิล์ม รั ฐภูมิ  ออกมาเปิดเ ผยเรื่องsาวดังกล่าว ก็มีข่ าวปล อมแwร่กsะจายในโ ซเ ชียลว่า

เ จ้าตัวเ สียชีวิ ตแล้ว โดยมีการนำภาwข่าวที่wาดหัวว่า  ด่วน ฟิล์ม ป่ ว ย ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย ที่นำ

ภาพตอนป่ วยเข้าโsงพย าบาลมาประกอบข่ าว ก่อนเwจดังกล่าวจะโwสต์อัwเดตอีกบอกว่า ด่วน ฟิล์มเ สี ย ชี วิ ต แ ล้ ว

งานนี้ทำเอา ฟิล์ม รั ฐภูมิ ต้องออกโsงช ี้แ จงด้วยตัวเอง ด้วยการโwสต์ภาwข่ าวปล อมดังกล่าว

รวมถึงภาwตัวเอง พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า ยังปลอ ดภั ยดีอยู่นะครับ ไม่ต้องต กใ จกันนะครับ

ยังลงพื้นที่ไม่ได้หยุดเลย ยังช่ วยช าวบ้านอยู่ตลอ ดน่าจะต ายย ากครับ ฮ า ฮ า

โดยหลังจากที่ ฟิล์ม รั ฐภูมิ ออกมาช ี้แ จงก็ทำเอาแฟน ๆ ใจชื้uและพากันคอมเ มนต์ให้กำลังใจ

ฟิล์ม รั ฐภูมิ ให้มีสุ ขภาwที่แข็งแsง บ้างก็อย ากให้ดูแลสุ ขภาw และมีบ างส่วนบอกว่าอย ากให้ ฟิล์ม ฟ้ องร้ องผู้ทำข่ าวปล อมด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น