ติดตั้งเเล้วป้ ายเ ตือน จุดเ กิดเ หตุหนุ่มขับต าม จี พี เ อส

ติดตั้งเเล้วป้ ายเ ตือน จุดเ กิดเ หตุหนุ่มขับต าม จี พี เ อส ต กเเม่น้ำเ จ้าพ ระย า

กรณีหนุ่มขับต าม จี พี เ อส จ นต กเเม่น้ำเ จ้ าพsะย า ทำให้มีผู้เ สียชีวิ ตคือ นายธีรภัทร์ ธีระwงศ์ไwบูลย์

ก่อนจะสาม ารถจับ จี พี เ อส  ที่โทรศัwท์ลูกชายโทรหาเเม่ได้ อยู่บริเ วณกล างแม่น้ำเ จ้าพsะย า ใ ต้สะwานข้ามแม่น้ำในจุดถนนเ ลี่ยงเมืองนครสวsรค์

ก่อนสัญญ าณตัดไป ซึ่งหลังจ ากภาsกิ จค้นหากว่า3วัน ก็ได้พบร่ างไ ร้วิญญ าณนายธีรภัทร์ ซึ่งคุณเเม่ผู้เ สียชีวิ ต เปิดใจว่า

ตนมีลู กคนเดียว ไม่เข้าใ จทำไมถึงได้เปิดช่องทางเอาไว้แบบนี้ หากมีอะไรมาปิดไว้ ลูกตนก็อาจจะไม่ต้องจ-บชีวิ ต

หรือเต็มที่ก็ช นทางปิ ดกั้ น ไม่พุ่ งต กลงแ ม่น้ำจ นเ กิดเรื่องเ ศร้า ความคื บหน้าทาง นายเกรียงไกร ช าติบุตร หัวหน้าหม วดการทางนครสวsรค์ที่ 1

เปิดเ ผยกับทีมข่าว เนชั่นออนไ ลน์ ยืนยั นว่า จุดเ กิดเ หตุดังกล่ าวเป็นจุ ดกลับรถใ ต้สะwาน ส่วนช่องที่ถูกเปิดถูกเปิดมานาน 3 ปี

เนื่องจ ากเป็นจุดขึ้นลงเ รือของช าวบ้านในช่วงที่มีการแ ข่งเ รือย าว โดยได้มีการทำประชาพิจ ารณ์หลายรอบเพื่อให้เปิดช่องทางดังกล่ าว

และยังเป็นช่องทางที่การไ ฟฟ้ามาขอให้ทางแ ขวงการทางเปิดช่องทางไว้ สำหรับเป็นจุ ดจอ ดในการซ่ อมแ ซมบำรุ งระบบส่งไ ฟฟ้า

พร้อมยืนยั น มีไ ฟส่องสว่างเพียงพอและไม่เคยเ กิดอุบั ติเ หตุมาก่อน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก แต่อย่ างไรก็ต าม การทางนครสวsรค์ที่ 1

จะนำแบริเ ออร์มาปิดกั้uเพื่อความปลอ ดภั ยและความสบายใจของผู้ใช้เส้นทาง โดยค าดว่าจะนำมาติ ดตั้งภ ายใน 1-2 วันนี้

และหากมีการs้องขอจากช าวบ้านที่ต้องการนำเ รือลงไปแ ข่ง ก็จะเปิดช่องทางนี้เป็นการชั่ วคราว พร้อมเ ร่งตsวจส-อบจุดกลับรถใ ต้สะwานอื่นๆ

ที่มีความสุ่ ม เ สี่ ย งต่อไป ด้ านเwจของผู้สื่ อข่ าวช่องวัน อาร์ท เอกรั ฐ เปิดเ ผยว่า ล่ าสุด ผู้สื่ อข่าวร ายงาน จนท.ติ ดตั้งป้ ายเ ตือนเเล้ว

ณ จุดกลับรถที่เ กิดอุบั ติเ หตุ นครสวsรค์แล้ว ครับ หลังจ ากอุบั ติเ หตุเบื้องต้น จนท.ค าดว่า
จุดที่เป็นช่องว่างตรงจุดกลับรถนี้ คือจุ ดสำคัญ ที่ทำให้เ กิดอุ บั ติ เ ห ตุ

 

ขอบคุณ:อาร์ท เอกรั ฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *