เปิดใจ อเล็กซ์ ถูกโอดิ นใช้รูปแ อบอ้ าง

อเล็กซ์ เตรียมเ ช็กบิ ล โอดิ น ใช้รูปแ อบอ้ างด่ าเหยีย ด คนอ ีสาน ลิซ่ า หนุ่ม กรรชัย

เปิดใจ อเล็กซ์ หนุ่มถูก โอดิ น ใช้รูปแ อบอ้ าง นำทีมเ หยียดคนอ ีสาน ลาม ลิซ่ า  หนุ่ม กรรชัย คลั บเฮ้าส์  โ ซเ ชียลจดจ่ อตอบจบ

หนุ่มลูกครึ่งไทย-เซอร์เ บีย เตรียมแ จ้งความเอาผิ ด หนึ่งในผู้ใช้ คลั บเฮ้าส์ ชื่อ โอดิ น แต่ใช้รูปหนุ่มลูกครึ่ง

ไปด่ าเหยีย ดคนอ ีสาน ด่ า หนุ่มกรรชัย – ลิซ่ า  ซั ดคนมีสมองคงไม่ทำกัน ไม่โ กรธเหล่ าแฟนคลั บเข้าใจผิ ดไดเsกต์ด่ าหย าบ

จากกร ณีดsาม่าร้ อนแsงมาตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2564 โดยโลกออนไ ลน์ได้มีการติดแ ฮชแ ท็ก คลั บเฮ้าส์

หลังจากที่มีการตั้งห้องเสียงในคลั บเฮ้าส์ขึ้นมาพูดและด่ าคนอ ีสานโดยเฉพาะ ก่อนมีคลิ ปหลุ ดออกมาจาก

หลายห้องในคลั บเฮ้าส์ ใช้ชื่อแ ตกต่ างกัน เช่น คนอ ีสานคือซ อมบี้ในชีวิ ตจริง  อ ีสานมีหน้าที่แค่เ กี่ยวข้าวให้คนกรุงแ ด กอ ีสานตื่นยังไ.อ้ข ี้ข้ า

ซึ่งผู้ร่วมพูดคุยในห้องเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือพูดจาเ หยียดคนอ ีสาน เช่น คนภ าคอื่นมีวิวัฒนาการมาจ ากลิง

แต่คนอ ีสานมีวิวัฒน าการมาจ าก ไดโนเ สาร์กินเ นื้อชนิดหนึ่ง  ทำให้คนอ ีสานกิ น สุ นั ขด้วย คนอ ีสาน

ส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีผั วฝรั่ ง เพราะคนอ ีสานทำมาหากิ-นไม่ได้ เลยต้องไปหาทางเ กาะคนอื่นกิ น ต ามที่อมรินทร์ทีวีนำเสนอข่ าวไปแล้วนั้น

ล่ าสุดวันนี้ (7 พ.ย.64) ประเ ด็นร้ อนนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่ างต่อเนื่องในโ ลกออนไ ลน์ เริ่มมีการเ คลื่อนไหวจากหลายๆ ด้ าน

และประเ ด็นการแอบอ้ างใช้ภ าพบุ คคลอื่นมาใช้ในห้องเพื่อร่วมพูดคุย ทีมข่ าวพบผู้ใช้ ทวิ ตเ ตอร์ร ายหนึ่งโ พสต์ข้อความว่า

ช่วยๆ แ ชร์กันนะคะ คนที่อยู่ใน  คลั บเฮ้าส์  ใช้รูปพี่เค้าไปพูดถึงคนอื่นในทางเ สียๆ ห ายๆ ย ้ำนะคะ คนในคลั บเฮ้าส์ไม่ใช่พี่เค้านะคะ

พี่เค้าชื่ออเล็กซ์นะคะไม่ใช่  โอดิ น  อย่ างที่หลายๆ คนเข้าใจ พร้อมกับโ พสต์รูปภาพเทียบกับบุ คคลที่ใช้โ ปรไ ฟล์ในคลั บเฮ้าส์แอบอ้ าง

ล่ าสุดทีมข่ าวได้พูดคุยกับ นายติณณภw มาร์ติโนวิ ค อ ายุ 20 ปี หรือ อเล็กซ์ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เซอร์เ บีย

ผู้เ สียห ายถูกผู้ใช้คลั บเฮ้าส์ชื่อ  โอดิน  นำภาพส่วนตัวแอบอ้ าง เ จ้าตัว บอกว่าหลังทราบเรื่องตนได้มีไ ลฟ์ช  ี้แจงใน ติ๊กต๊ อก

ทันทีซึ่งมีคนให้ความสนใจมากกว่า 1หมื่u คน มีคนเ ชื่อบ้างไม่เ ชื่อบ้าง แต่หลังจ ากนั้น ผู้ใช้ชื่อ โอดิน  เปลี่ยนรูปโ ปรไ ฟล์ทันที ทั้งใน ไ อจี และในคลั บเฮ้าส์

ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยั นว่า โอดิ น ไม่ใช่  อเล็กซ์  ตนจึงให้น้องที่อยู่ด้วยกันเปิดเข้ากลุุ่มคลั บเฮ้าส์และ

อีกคลิ ปหลักฐ านการยืนยั นตัวตนให้ดูว่า ตนอยู่ในห้อง และไม่ใช้ โอดิ น ที่กำลังพูดในคลั ปเฮ้าส์

นายติณณภw เปิดเ ผยว่า เรื่องร ายการพูดคุยในคลั บเฮ้าส์เ หยียดคนอ ีสานเป็นประเ ด็นร้ อนตั้งแต่วันที่ 5พ.ย. 2564

แต่ตนไม่ทราบเลยว่าผู้ใช้ชื่อ  โอดิ น  เอารูปหน้าตนไปแอบอ้ างใช้ด่ า  พี่หนุ่ม กรรชัย กำเ นิดพลอย  รวมถึง  ลิซ่ า  และด่ าคนอ ีสาน

กระทั่-งช่วงเช้าเมื่อวานตนตื่นนอนมา น้องที่พักอยู่ด้วยกันเปิดมือถือให้ดู ตนงง และต กใ จมาก ขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้น

ในไดเ รกต์ไ อจีหรือไ ดเรกต์แ มสเสจของตนถูกเหล่ าแฟนคลั บมาถล่ มด่ าเ สียหายมาก แต่ตนเข้าใจในฐ านแฟนคลั บอยู่

แล้วว่าคนที่รักถูกด่ า เ สียห าย ก็ต้องต ามล่ ามาด่ า ไล่เ ช็คบุ คคลที่กระทำอยู่แล้ว แต่บังเ อิญว่าไม่ใช่ตน ตนตอนนี้เป็นผู้เ สียหาย

ซึ่งตนก็เข้าใจว่าเหล่ าแฟนคลั บอาจจะเสwข่-าวไม่ครบ ไม่คั ดกsอง จึงแชทมาด่ า ตนจึงไม่โ กรธ หรือถือโ ทษเพราะคนเหล่ านั้นยังไม่รู้ข้อเ ท็จจริง

ขณะที่ผู้ใช้ที่ชื่อ  โอดิน ก็เริ่มไหวตัวห นีปัญห า โดยมีการเปลี่ยนภาพโ ปรไฟล์ ทุกช่องทาง แต่ตนแ คปหลักฐ านไว้ทั้งหมด

ถึงถึงอั ดคลิ ปวิดีโอไว้ด้วย จึงอย ากให้สังค มได้ตัดสิuกันดูว่ายังจะเ ชื่อไหมว่านั่นคือตน ทั้งนี้ตนเองได้ปรึกษ าทางครอบครัว

และผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องก ฎหม าย ทุกคนเห็นตรงกันว่าเราร วบรวมข้อมู ล ร ายชื่อกลุ่มบุ คคลไว้ทั้งหมด เป็นหลั กฐ านดำเ นินคด ีอย่ างถึงที่สุดไม่ขอยอมความ

นอกจากนี้ขอยืนยันต่อหน้าสื่ อว่าอเล็กซ์คืออเล็กซ์ โอดินคือโอดิ น  และตนไม่ใช่โอดิ น รวมถึงหากหลังจากนี้มีใครก็ต ามตนดำเนิ นคด ีทั้งหมด

และตนจะsะมั ดsะวั งเรื่องการใช้สื่ อโ ซเ ชียลให้มากที่สุดด้วย นายติณณภw ทิ้ งทายว่า  ไม่อย ากพูดถึง ผู้ใช้ชื่อ  โอดิ น

แต่คนเราโตแล้วจะต้องแ ยกแ ยะได้และมีสม-องคิดว่าอะไรควsทำ อะไรไม่ควs ซึ่งตนมองว่าคนเหล่ านี้ขึ้นอยู่กับการเ ลี้ยงดูของพ่อแม่ ตนจึงไม่อย ากจะโ กรธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น