อาลั ย พ.ต.อ. คนดัง

พ.ต.อ. คนดัง หมดสต ิในบ้านพักก่อนเ สียชีวิ ต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. มีร ายงานว่า พ.ต.อ.ชติธuโชติ ฤ กษ์ดี ผกก.สน.ย านนาวา เปิดเ ผยข่าว พ.ต.อ.จีsเดชน์ เหมจินด า รอง ผบก.น.3

เ สียชีวิ ตหลังนอนหมดสต ิในบ้านพักเมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาฃ
โดย พ.ต.อ.ธuโชติ ฤ กษ์ดี ผกก.สน.ย านนาวา

เปิดเ ผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 พฤศจิกายน ได้รับร ายงานจากตำร วจสายตร วจว่าพบชายหมดสต ิในบ้านพักแขว งทุ่งวัดดอน

เ ขตย านนาวา กทม. จึงได้ประสานรถพย าบาลพร้อมด้วยทีมแ พทย์ก ู้ชี พ รพ.เลิดสิ น รุดไปตร วจสอบ เมื่อไปถึงที่เ กิดเ หตุพบร่ าง

พ.ต.อ.จีsเดชน์ เหมจิuดา รอง ผบก.น.3 นอนหมดสต ิอยู่ ซึ่งขณะนั้นเริ่มมีสัญญ าณชี พอ่อน หน่วยก ู้ชี พจึงได้ปั๊ มหัวใจจ นฟื้ นกลับมา

และรีบนำส่งโ รงพย าบาลเลิดสิ นก่อนจะเ สียชีวิ ตในช่วงเช้าวันนี้ (6 พ.ย. 64)  ทางด้านญ าติของ พ.ต.อ.จีsเดชน์ ให้ข้อมูลว่า พ.ต.อ.จีsเดชน์

ป่ วยเป็นหลายโ รคและมีอาก ารเ ครียด เบื้องต้นได้สั่งการให้พนักงานส อบส วน นำร่ างส่งนิติเ วช รพ.ตำร วจ

เพื่อชั นสูตรหาสาเ หตุของการเ สียชีวิ ตอย่ างละเอียดและหลังจากนี้ผู้บังคั บบัญช าระดั บสูงจะเป็นผู้แ ถลงรายละเอียดให้ทราบ

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จีsเดชน์ เหมจินด า ผู้เ สียชีวิ ตเรียนจบจากโ รงเรียนนายร้ อยตำร วจสามพราน รุ่น 41 รุ่นเดียวกับ พล.ต.ท.อัคsาเดช พิ มลศรี ผบช.ภ.6

คนล่ าสุด ปัจจุบันเ จ้าตัวยังดำรงตำแ หน่งนายกสมาค มศิ ษย์เก่าโ รงเรียนปทุมคงคา โดยที่ผ่านมามีอาก ารเ ครียดจากภ าวะป่ วยsุมเ ร้าหลายโ รค

กระทั่ งมีญ าติไปพบหมดสต ิอยู่บนห้องพัก และเรียกเ จ้าหน้าที่ตำร วจไปให้การช่วยเ หลือ แต่ยังไม่สาม ารถยืนยั น

สาเ หตุได้ว่าเ กิดอาก ารวู บหรือทำร้ ายตนเองซึ่งต้องรอให้แ พทย์นิติเ วช รพ.ตำร วจ แจ้งผลผ่ าชั นสู ตรก่อนให้ผู้บังคั บบัญช าช ี้แจงยืนยั นต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น