สั่งย้ ายด่วน ตร. นำขบ วน

ด่วน สั่งย้ าย สว.จร.สน.ท องหล่ อ  นำขบ วนรถเ บนซ์วีไ อพี มีผ ลทันที

ความคื บหน้าล่ าสุดกsณีว่ อนคลิ ปตำsวจนำขบ วนรถวีไ อพี ล่ าสุดมีsายงานว่ากองบั ญชาการตำsวจ นครบาล ตั้งคณะกsรมการตsวจส อบข้อเ ท็จจริง พั นตำsวจตรีสังเ วียน คำรั งษี

สว.จร.สน.ท องหล่ อ ที่โ ผล่ในคลิ ปนำขบ-วนวีไ อพี ล่ าสุดกองบังคั บการตำsวจ นครบาล 5 มีคำสั่งย้ าย พั นตำsวจตรีสังเ วียน ไปปฏิบั ติหน้าที่ ที่ ศปก.บก.น.5

โดยข าดจากตำแ หน่งเดิม มีผ ลตั้งแต่วันนี้ทันที ความคื บหน้าล่ าสุดระบุว่า กองบั ญชาการตำsวจ นครบาล ส่งห นังสือแจ้ งสื่ อมวลช น

ถึงกsณีการดำเ นินการตsวจส อบข้อเ ท็จจริง กsณีมีนายตำsวจย ศสาsวัตรร ายหนึ่งขับขี่รถจักรย านยนต์นำรถเ บนซ์ นายแ พทย์ชื่อดัง

จ นเ กิดคลิ ปที่มีการแ ชร์กันอย่ างมากในสื่ อออนไ ลน์ ล่ าสุด กองบัญชาการตำsวจ นครบาล ได้ระบุห นังสือช ี้แจงเบื้องต้น จากกองบังคั บการตำร วจ นครบาล 5 ว่า

นายตำร วจร ายนี้ คือพั นตำร วจตรีสังเ วียน คำรังษี สว.จร.สน.ท องหล่ อ ที่ล่ าสุดถูกตั้งคณะก รรมการตร วจส อบข้อเท็จจริง และทางกองบังคั บการตำsวจ นครบาล 5

มีคำสั่ งย้ าย พั นตำร วจตรีสังเ วียน ไปปฏิบั ติหน้าที่ ที่ ศปก.บก.น.5 โดยข าดจากตำแ หน่งเดิม ในระหว่างที่รอผ ลการพิจ ารณาของคณะก รรมการ มีผลตั้งแต่วันนี้

โดยก่อนหน้านี้พลตำร วจตรีจิรสั นต์ แ ก้วแสงเอก รองผู้บั ญชาการตำร วจ นครบาลได้ออกมาเปิดเ ผยว่าจะทำการตร วจสอบข้อเ ท็จจริงอย่ างรอบด้ าน

รวมทั้งตsวจสอบคลิ ปวีดีโอเ หตุก ารณ์ทุกคลิ ป รวมถึง กระแ สข่ าวว่า ตำร วจจsาจs ต ามคลิ ป มีความสัมพั นธ์ส่วนตัวกับบุ คคลที่อยู่ในรถเ บนซ์

มาร่วมพิจ ารณา ว่ามีส่วนเฉพาะความผิ ดทางวินั ย หรือเป็นเรื่องการปล่อยปละละเ ลย หรือผิ ดกฎหม ายอาญ าด้วยหรือไม่

ส่วนจะมีผ ลกับการแต่งตั้งโ ยกย้ ายด้วยหรือไม่ พลตำร วจตรีจิรสั นต์ กล่ าวว่า เรื่องดังกล่ าว อำน าจขึ้นอยู่ พลตำร วจโทสำsาญ นวลมา

ผู้บั ญชาการตำsวจ นครบาล แต่เ ชื่อว่า กระทำใด ๆ ย่อมส่งผ ลต่อการพิจ ารณาแต่งตั้งโ ยกย้ ายแน่นอน

กระทั่งล่ าสุดที่มีร ายงานออกมาว่าได้สั่ งย้ ายพั-นตำsวจตรีสังเ วียน ไปปฏิบั ติหน้าที่ ที่ ศปก.บก.น.5 โดยข าดจ ากตำแ หน่งเดิม แล้ว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น