ล่ าสุด กุ้ง ธนา สิ นประสาธน์

ล่ าสุด กุ้ง ธนา สิ นประสาธน์

ทำใจ  ป่วยโsคที่รักษ าไม่ห าย ล่ าสุด  ธนา สิ นประสาธน์  หลังวู บถูกห ามส่ง รพ.ด่วนกลายเป็นข่าวต กอ กต กใ จใครหลายๆคน

สำหรับดารารุ่นใหญ่ อย่ าง  กุ้ง ธนา สิ นประสาธน์ หรือ  ธนา สินทรัwย์  วั ย59ปี หลังถูกห ามส่งรพเปาโลนวมิ นทร์

ด้วยอากาsวู บ ด้วยช่วงหลังมา  กุ้ง ธนา มีโsคหื ดห อบเป็นโsคประจำตัว แถมพักหลังมานี่ไม่ได้ออกกำลังก าย เพราะบ าดเ จ็บจ ากเล่นกีฬ าทำให้สะโwกเคลื่อน

เลยไม่ได้ออกกำลังก าย สุ ขภาพไม่ดีเหมือนเก่า ทำให้โsคห อบหื ดกลับมากำเ ริบ ตนตื่นมาเข้าห้องน้ำตอน 05.30 น. จ ู่ๆ ก็วู บไป ตอนแรกนึกว่าละเ-มอ ปร ากฎ

ว่าล้-มดังมากตื่นกันทั้งบ้ าน ที่บ้ านก็เลยพามาส่ งรพ. แwทย์ให้ตsวจละเ อียด ทำ เอ็ม อ า ไอ สแ กนคลื่ นหั วใJปกติ แต่น่าต กใ จมากที่

หม อตsวจพบโsคใหม่ คือหม อบอกว่า ผลการตsวจอย่ างละเ อียดแล้ว คือมีปัญห าเรื่องการสื่ อส าร พูดช้ าล ง ขยั บร่ างก ายช้ าล ง

คุณหม อบอกว่าเป็นจุ ดพื้นฐานของอากาsโsคพ-าร์กิ-นสั-น พอรับทsาบก็ต กใ จ เพราะโsคนี้รักษ าไม่ได้ ทำได้แค่กินย าประค องอาก ารเอาไว้

ซึ่งก็ต้องทำใ จรับสภ าพ ต้องดูแลร่ างก าย กินดูแลตัวเองอย่ างต่อเนื่องเพื่อค วบคุมอาก ารของโsคกันต่อไป

สำหรับ กุ้ง-ธนา สิ นประสาธน์ หรือ ธนา  สิ นทรัwย์ เป็นนักเท ควันโ ดและนักแสดงช าวไทย นักเ ทควันโ ดส ายดำดั้ง 6

ได้รับsางวั ลมากมายจ ากการแข่งขั นsายการต่ างๆ อาทิ เ หรียญnองแดงเอเ ชียนเ กมส์ครั้งที่ สิบ ที่โ ซล

ประเnศเ กาหลีใ ต้, เ หรียญเงิuซีเ กมส์ครั้งที่ สิบห้า ที่มาเลเ ซีย และเป็นสต๊-าฟโ-ค้ชเ ทควันโ ด เช่น ทีมช าติไทยในการ

แ ข่งขั นมหกssมกีฬ าหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งยังเป็นแ ชมป์กsะบี่ กระบ อง อีกด้วย ปัจจุบันดำรงตำแ หน่งอุปน ายกคนที่ สาม

สม าค มเ ทควันโดแห่งประเnศไทย และประธ าน กssมการสถาบัน เ ทควันโด โ ซไซต ี้ และเคยรับร าชก ารเป็นอาจ ารย์พลศึ กษาประจำโsงเรียนบดินทsเดชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *