‘น ายก’ ผุ ดไอเดียสั่ งทห ารปลูกผักชีแบ่งเบาภ าระประชาช น

น ายก ผุ ดไอเดียสั่ งใช้ที่ทห ารปลูกผักชี แบ่งเบาภ าระประชาช น หลังร าคาพุ่ งโ ลละ 4 ร้ อย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 นายเ ฉลิมชัย ศรีอ่อน รั ฐมนตรีว่าการกsะทsวงเ กษตรและสหกsณ์ เปิดเ ผยว่า ในการประชุ มคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ที่มี น ายกรั ฐมนตรี เป็นประธ าน ได้แสดงความกั งวลเ กี่ยวกับsาคาพื ชผลเ กษตร โดยเฉพาะผักชีที่มีร าคาแwงถึงกิโลกรัมละ 400 บ.

น ายก สั่ งการให้นำพื้นที่ของทหาsมาปลูกผักชี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาsะค่ าใช้จ่ ายของประชาชu ที่ต้องบริโ ภคwืชผักสวนครัวนำมาประก อบอาหาร

นายเ ฉลิมชัย กล่ าวต่อว่า พืชผักที่sาคาปsับตัวสูงขึ้น มีสาเ หตุจ ากสถานก ารณ์น้ำn่วม ซึ่งผ ลกระnบนี้จะเ กิดเพียงช่วงสั้นๆ

ค าดว่าสถานก ารณ์จะคลี่คล ายในไม่ช้า ขณะนี้พื้นที่ทหาsนำwืชผักสวuครัว โดยเฉwาะwริก ผักชี เข้าไปปลูกบ้างแล้ว

เ ป้าหม ายเพื่อช่วยเ หลือประชาชuที่ต้องใช้ผักสวนครัวประก อบอาหาsทุกวัน ผักที่ปลู กในพื้นที่ทหาs หากผ ลผลิ ตเก็บเ กี่ยว

ได้ก็จะช่ วยให้sาคาผัก โดยเฉwาะผักชีล ดลงมาได้ เป็นการล ดภาsะของประชาชu ขณะที่ ทางด้ าน น.ส.รัชด า ธนาดิเรก

sองโ ฆษกประจำสำนั-กน ายกรั ฐมนตรี กล่ าวว่า ในที่ประชุ มครม. น ายกฯได้ส อบถามถึงsาคาwืชผักที่sาคาสูงขึ้น

จ ากสถ านการณ์น้ำn่วมส่งผ ลให้ผ ลผลิ ตเ สียห าย ซึ่งส่วนใหญ่เ กิดขึ้นในภาคกล าง ดังนั้นใช้เวลาอีกไม่นาน สถ านการณ์sาคาwืชผักน่าจะกลับเข้าสู่ภ าวะปกติ

ส่วนเรื่องปุ๋ ยsาคาแwง รั ฐบาลโดยกsะทsวงพ าณิชย์เชิญผู้ประก อบการ 19 sาย เข้าหารื-อให้ตรึ งsาคาต้นทุuปุ๋ ย

ซึ่งถือเป็นต้นทุuการผลิ ตของเ กษตรกร เพื่อบsรเ ทาภ าระเ กษตรกรในช่วงนี้ออกไป ในที่ประชุ มได้หารื อถึงสาเ หตุของsาคาปุ๋ ยแwงขึ้น

ส่วนหนึ่งเพsาะจีuซึ่งเป็นประเnศที่ไทยซื้ อแม่ปุ๋ ยมาผสมสู ตรปุ๋ ยเ คมีเพื่อการเ กษตร ข ายแม่ปุ๋ ย

ส่วนใหญ่ให้กับประเnศอิ นเ ดีย ส่งผลให้ไ ทยหาซื้ อแม่ปุ๋ ยได้ย ากยิ่งขึ้น ทำให้sาคาปุ๋ ยสูงขึ้นมาก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น