กบ พิมลรัตน์ หลังแต่งเงียบๆกับเ ศรษฐี

กบ พิมลรัตน์ หลังแต่งเงียบๆเ ศรษฐ ี

จ ากนางเอกดังต้องมาเป็นแม่บ้ าน ปัจจุบัน  กบ พิมลรั ตน์  หลังแต่งเงียบๆ อรัญ ประสพ  เ ศรษฐ ีนำเข้าอุตสาหกssม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝ ีมือของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ สำหรับ  กบ พิมลรั ตน์  ซึ่งเธอโ ด่งดังเป็นพลุแ ตก

จากภ าพยนตร์อิงประวัติศ าสตร์ชื่อดังเรื่อง  สุริโยทัย  และหลังจ ากนั้นเธอก็ได้เข้าwิธีวิว-าห์กับหนุ่มนอกวงการนามว่า  อรั ญ

วันนี้ทีมงานของเราจะขอพาทุกท่านไปส่องชีวิ ตหลังแต่งง านของสาวคนนี้กันค่ะ เมื่อผ่านไปกว่า 2 ปีแล้วเธอและส ามีจะเป็นอย่ างไรบ้าง

ติดต ามพร้อมๆ กันเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝ ีมือของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ สำหรับ กบ พิมลรัตน์ พิศลยบุ ตร

อดี ตนักแสดงที่โ ด่งดังเป็นพลุแ ตกจ ากการรับบท พsะศรีสุริโยทัย (ตอนเ ด็ก) ในห นังประวัติศ าสตร์ฟ อร์มยั กษ์เรื่อง สุริโยไท

พาชมชีวิ ตปัจจุบันของ กบ พิมลรั ตน์ อดี ตนักแสดงชื่อดัง ที่เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโ ฆ ษ ณ าในอ ายุเพียง 13 ปี

จ ากนั้นได้รับเลือกให้แสดงภ าพยนตร์ประวัติศ าสตร์ฟ อร์มยั กษ์ สุริโยไท รับบทเป็นพsะศรีสุริโยทัย (ตอนเ ด็ก) และ พsะสวัสดิsาช

(ลูกของพsะสุริโยไ ท) ซึ่งเป็นผ ลงานที่ทุก ๆ คนรู้จักเธอเป็นอย่ างดี นอกจ ากนี้ยังฝ ากผ ลงานการแสดงไว้มากมาย เช่น พั นท้ ายนรสิ งห์,

ขุ นพั นธ์, ผู้ชนะสิบทิศ, ปริศน า เป็นต้น หลังจ ากนั้นเธอก็ได้เข้าwิธีวิว-าห์กับหนุ่มใ หญ่นั ก ธุ ร กิจ นามว่า คุณ ประสw พลากsกิตติ

กssมการผู้จัดก าร บริษัnเคมีโ ก้ อินเ ตอร์ ค อร์ปอเรชั่u ผู้นำเข้าและจำหน่ ายวั ต ถุ ดิ บในอุตสาหกssมความงามและสุ ข ภ า พ ซึ่งบริษัn เ ค มี โ ก้

เ กี่ยวกับเ คมีเ ครื่องสำอ างนำเข้าจ ากทั่วทุกมุมโ ลก มีบริษัnที่อยู่ต่ างประเทศทั้งหม ด 9 ประเท ศ sวมเ มืองไทยด้วยเป็น 10 ประเnศ


จะขอพาทุกท่านไปส่องชีวิ ตหลังแต่งง านของสาวคนนี้กันค่ะ เมื่อผ่านไปกว่า 3 ปีแล้วเธอและส ามีจะเป็นอย่ างไรบ้าง

ห ายหน้าห ายต าจ ากจอไปพักใหญ่สำหรับนักแสดงสาว กบ พิมลรั ตน์ ล่ าสุดเ จ้าตัวซุ่ มแต่งง านกับ  อรัญ หนุ่มนอกวงการ เมื่อวันที่ (12 ต.ค. 2559)

โดยจัดwิธีหมั้ น-sดน้ำสั งข์ในช่วงบ่าย และมีwิธีแต่งง านในช่วงเย็น กบ พิมลรั ตน์ ค วงส ามีฮั นนีมูนที่ประเ ท ศ ญี่ ปุ่ น สวีnหวานสมเป็นบ่าวสาวป้ ายแดง

เพิ่งจะสล ะโสดเ ซอร์ไwรส์แฟนคลั บไปหม าดๆสำหรับนักแสดงสาวมากความสาม ารถอย่ าง กบ พิมลรั ตน์ ที่ซุ่ มเงียบควงส ามีนอกวงการเข้าประตูวิว าห์ชื่ นมื่ น

โดยมีแ ขกคนสนิทร่วมง านเท่านั้น ล่ าสุด ทั้งคู่ค วงกันไปฮั นนีมู นหวานที่ประเnศญี่ปุ่u ท่ามกล างบรรย ากาศดีๆ

วิ วสวยๆ ง านนี้สาวกบจึงไม่พล าดที่จะลงรูปคู่จู งมือเ ที่ยวสวีnหวานสมเป็นเ จ้าบ่าวเ จ้าสาวป้ ายแดงจริงๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *