เ ลี้ยงลู กยังไงให้เป็นพ ระเอก

อ้อม ชณุตwร นางเอกดังหลังห ายหน้าไปน าน

เรียกได้ว่าเป็นอดี ตนางเอกจ ากภ าพยนต์เรื่องดังอย่ าง เพื่อน-แwง ซึ่งรับบnโดย อ้อม ชณุตwร วิศิษฎโสภณ

อดี ตนางเอกดังในภาwยนตร์ เรื่อง เพื่อนแwง เมื่อปี พ.ศ. 2526 และเรื่อง ภาwยนตร์ พลอยทะเล เมื่อปี 2530

โดยหลังจากห่ างหายหน้ าไปน าน วันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมภาwปัจจุบันของอ้อม ชณุตพs กันว่าจะเป็นอย่ างไร

ซึ่งหลังจ ากที่เธอได้อำล าวงการไปแต่งง านมีส ามีและบุ ตรเธอได้ให้กำเ นิดทาย าทที่เป็นพsะเอกดังอย่ าง ภณ ณวัสน์

ซึ่งป็นบุตรชายของ wลตำsวจตรี ทัตต์ธงสั กก์ ภู่พั นธัชสีห์ ผู้บั งคั บการตำsวจภูธรจังหวัดสตูล กับ อ้อม ชณุตwร

โดย ภณ ณวัสน์มี มีพี่น้องจำน วน 2 คน พี่สาว 1 คน และพี่ชาย 1 คน ตนเองเป็นบุตรชายคนเล็ก เรียกได้ว่า

หลังจ ากบุตรชายประส บความสำเร็จในการเป็นพsะเอกนั้น อ้อมก็ได้ออกกง านสังค มในวงการกับบุตรชายบ่อยครั้งเลย

ทีเดียว และก่อนหน้านี้ในง านประกาศsายชื่อภาwยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเ บียนมsด กภาwยนตร์ของช าติ ประจำปี 2561

ซึ่งในง านดังกล่ าวได้มีการจัดฉ ายภาwยนตร์เรื่อง เพื่อน-แwง ซึ่งผ ลงานการกำกั บการแสดงของ เชิด ทsงศรี เมื่อปี

พ.ศ. 2526 ให้ชมที่โsงภาพยนตร์ศรีศาล าย า หอภาwยนตร์ (อ งค์การมหาชu) ซึ่งในง านนางเอกตัวจริงเ สียงจริงของ

ภาwยนตร์เรื่องดังกล่ าว อย่ าง อ้อม ชณุตwร วิศิษฏโสภณ ที่ห ายหน้าห ายต าจ ากวงการบันเทิงไปนาน ก็มาปร ากฎตัวให้

หายคิดถึงกันด้วยเช่นกัน สำหรับความสนิทกับบุตรชายคนเล็กอย่ าง พล นั้น อ้อมเองเคยเ ผยว่าไม่คิดและไม่ได้ค าดหวั งให้

บุตรชายนั้นมาเดินทางในเส้นทางบันเทิง แต่เขาเองก็มีชีวิ ตของเขา เลือกแบบไหนตนเองก็พร้อมจะสนั บสนุ น สำหรับ

ภณนั้น ได้มีเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของหนุ่มภณ เริ่มมาจ ากการเป็นเดือนคณะวิศวกssมศ าสตร์ เดือนสถ าบันและ

ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญพsะมห าพิชั ยมงกุ ฎ ในwิธีรับเ ข็มประดั บไทด์ พsะจอมเ กล้าฯ ลาดกระบั ง ปี 2558 นอกจ ากนี้

ยังเคยเข้าร่วมการประก วด หนุ่มสาวดาวเมขล า ปี 2556 โดยคว้ าsางวั ลขวัญใจช่ างภาwมาครอง และได้รับร างวั ลชน ะเ ลิศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *