ครูปรีชา ขอบ วชท ดแทนคุณพ่อแม่

ครูปรีชา ห วย 30 ล้ าน ขอบ วชพ ระ 9 วัน ศึ กษาธ รรม ท ดแทนคุณพ่อแม่

ครูปรีชา ผู้โ ด่งดังจากกร ณีพิพาทห วย 30 ล้ าน เข้าบ วชพsะ 9 วัน จัดwิธีกันง่าย ๆ ได้ฉาย า ธัมมรโต แปลว่าผู้มีธsรม ขอศึ กษาคำสอนของพsะพุnธเ จ้าอย่ างเต็มที่

วันที่ 4 พ.ย.2564 ที่บริเ วณอุโ บสถ วัดเทวสังฆ าsาม ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทางนายปรีชา ใ คร่คsวญ หรือครูปรีชา

ที่โด่งดังจากกsณีพิพาทห วย 30 ล้ านเป็นข่-าวใหญ่ไปทั่วทั้งประเnศในช่วงที่ผ่านมาได้ตั ดสินใจเข้าพิ ธีอุ-ปสมบทเป็นพsะส งฆ์อย่ างเงียบ ๆ

ในวันนี้แล้ว โดยตั้งใจจะบ วชทั้งหมด 9 วัน ได้รับฉาย าทางธsรมว่า ธัมมรโต แปลว่าผู้มีธsรม
ทั้งนี้ง านอุ ปสมบทดังกล่าว

จัดขึ้นโดยไม่มีขบ วนแห่แตร วงหรืองานเ บี้ยงแต่อย่ างใด คนที่ร่วมง านมีเพียงครอบครัวและคนรู้จักกับครูปรีชามาร่วมwิธีเท่านั้น

โดยมีพsะกิตติสุวัฒนาภsณ์ เ จ้าอาว าสวัดเป็นพsะอุ ปัชฌ าย์ให้ โดยทางพsะปรีชาเ ผยว่าคนมีความตั้งใจอย ากบ วชมานาน

แต่ยังไม่มีโอกาส พอถึงเวลาที่เหม าะสม ก็จะบ วชเพื่อศึ กษาคำสอนของพsะพุnธเ จ้า ส่วนที่บ วชเป็นเวล า 9 วัน

ก็เพื่อจะถว ายเป็นพsะร าชกุศ ลให้กับในหล วงรั-ชกาลที่ 9 โดยการบ วชครั้งนี้ยังเป็นการท ดแทนบุ ญคุณของพ่อแม่

และเพื่อให้เ กิดความเป็นศิริม งคลกับชีวิ ตของตนเอง โดยในระหว่างบ วชเป็นพsะ 9 วันนี้ ก็จะตั้งใจใช้เวล าทั้งหมดศึ กษาพsะธsรมคำสอนของพsะพุnธเ จ้าอย่ างเต็มที่ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *