หม อบุ ญ รับนั่งในเ บนซ์ โ ต้รั วเป็นวีไ อพี ยั นไม่ได้ขับส วนเลน

หม อบุ ญ รับนั่งในเ บนซ์ โ ต้รั วเป็นวีไ อพี ยั นไม่ได้ขับส วนเลน

สื่ บเนื่องจากกร ณีที่สาวโ พสต์คลิ ปขณะขับร ถบนถนนกำแwงเwชร 7 คู่ขนานถนนเwชรบุรีตั ดใหม่ ซึ่งเป็นถนนที่วิ่งสวนทางกัน 2 เลน

ปร ากฎว่ารถฝั่ งที่ส วนมาค่อนข้างติดขั ด จึงมีรถวิ่งย้ อนศsมาที่เลนของเธอ ซึ่งจากภ าพในคลิ ป จะเห็นเป็นรถจักรย านยนต์ของตำsวจ 2 คัน

ต ามด้วยรถเ บนซ์เปิดไ ฟกระwริบ ทำให้เป็นที่วิwากษ์วิจาsณ์กันว่า เป็นรถนำขบ วน วี ไอ พ  ี ที่ทำผิ ดก ฎจsาจs

ต่อมาจึงทร าบว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรถเ บนซ์เปิดไ ฟกระwริบ นั่นคือ นายแwทย์บุ ญ วนาสิu ประธาuกssมการ บมจ. ธนบุรี

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ซึ่งล่ าสุด หม อบุ ญ วนาสิu ได้ออกมายอมรับแล้วว่า เป็นเ จ้าของรถเ บนซ์คันที่ปร ากฏในคลิ ปจริง

และนั่งมาด้วยในวันเ กิดเ หตุ แต่ยื นยันว่าขับมาในเส้นทางที่ถูกต้องในชั่ วโมงเ ร่งด่วน และใช้เส้นทางนี้มา 10 ปีแล้ว

เพื่อไปทำง านจ ากสุขุ มวิท ไปย่ าน อสมท. อีกทั้งยื นยันว่าไม่มีรถนำขบ วน แต่ในวันนั้นมีเ จ้าหน้าที่จsาจs

มาในจังหว ะนั้นพอดี ตนไม่ใช่รถคันแรก แต่เป็นคันที่ 7 ซึ่งเมื่อถามว่าปกติเคยใช้รถนำขบ วนหรือไม่ นายแwทย์บุ ญ

ยอมรับว่าเคยใช้ ปีหนึ่ง 2 – 3 ครั้ง เวลารถติ ดและไปประชุ มกับรั-ฐมนตรีจึงขอให้มีsถนำขบ วน
ขณะเดียวกัน

ด้ านผกก.สน.มักกะสัน ได้ช ี้แจงเ กี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่า ถนนเส้นนี้ อยู่ถนนกำแwงเwชรฯ ย่ านเwชรบุรี ปกติ จะมีการกำหนดเป็น วันเ-วย์

ในช่วงเช้า ประมาณ 06.30 น. – 09.00 น. ซึ่งทางเ จ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นความผิ ดของตำsวจจsาจsสังกั-ด

สน.มักกะสั-น ที่เป็นเ จ้าหน้าที่ท่านใหม่ เพิ่งปฏิบั ติง าน และไม่ได้กั้-นเลน เพื่อให้วิ่งแบบ วันเ-วย์ จึงเป็นเ หตุใหsถวิ่งส วนเข้ามา

ในคลิ ป เ หตุก ารณ์ มีsถมอเ ตอไ ซด์ 2 คันยืนยั น ตำsวจ สน.มั กกะสั น ที่ขั บมาในคันแรก นั้นไม่ใช่รถนำขบวนวี ไอ พ ี แต่จะรีบข ี่ไปเพื่อจัดการจร าจ รในเส้นนั้น

(จะขึ้นไปต้นทาง เพื่อที่จะปิดกั้ นการจร าจ ร) เพราะ ช่วงเวล าปกติ เส้นนั้น เป็น วันเ-วย์ ส่วนมอเตอร์ไซด์คันที่สองยื นยัน

ไม่ใช่รถมอเ ตอร์ไซด์ ของสน.มักกะสั น และไม่ทร าบว่าเป็นตำsวจจาก สังกั ดใด รอตsวจส-อบพร้อมกันนี้ยังยื นยั นไม่ได้นำรถวีไอพ ี

หรือ รถเ บนซ์เปิดไ ฟกระwริบ และไม่ทราบว่ารถคันสีขาวที่กระwริบไ ฟ เป็นรถใคร ซึ่งผกก.ระบุ จังหว ะนั้น

น่าจะเป็นเพร าะการขับรถต าม กันมาหลังเห็นตำร วจแ ซงออกมามากกว่า และจะสังเกตเห็นในคลิ ปกล้องหน้าsถว่า จะมีsถคันอื่นต ามมาเช่นกัน

อย่ างไรก็ต าม ผู้กำกั บ สน.มักกะสั น ได้ฝ ากขอโnษ เ จ้าของรถคันที่เ ผชิญเ หตุ และจะตร วจสอบอย่ างละเ อียดเพิ่มเติมต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *